Ҳокимлик Низоми

                                               O‘zbekiston Respublikasi
Samarqand viloyati

Pastdarg’om tumani

HOKIMI

QARORI
 

https://fvv.uz/uploads/symbols/3fa2f4fa4619327bcd182260fa16edd2.jpg

 

PEШЕНИЕ

ХОКИМА

Пастдаргомского района

Самаркандской области
Республики Узбекистан

  140502,Juma sh.,Hamid Olimjon ko`chasi, 15 uy.                                140502,г Жума, ул Хамид Олимжон, д.15

 Тел.: (8-366)4651161,faks: (8-366)  2319823                                        Тел: (8-366) 4651161, факс (8-366) 2319823

                                                                                                                  

Пастдарғом туман ҳокимлиги бошқарув аппарати тўғрисида

НИЗОМ

 1. Умумий қоидалар
 1. Ушбу Низом “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 дскабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги                  ПҚ-2691-сонли қарорига мувофиқ туман ҳокимлиги бошқарув аппаратининг (кейинги ўринларда бошқарув аппарати деб аталади) вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, масъулиятини ҳамда фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди.
 2. Бошқарув аппарати ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва бошқа қонунларга, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларига, Вазирлар Маҳкамаси қарор ва фармойишларига, бошқа қонун ҳужжатларига, халқ деиутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатларига, шунингдек ушбу Низомга амал қилади.
 1. Бошқарув аппарати ҳокимлик фаолиятини ахборот-таҳлилий, ҳуқуқий, ташкилий-техник ва молиявий-хўжалик жиҳатидан таъмиилайди, халқ депугатлари туман Кенгаши мажлисларини унинг регламентига мувофиқ тайёрлайди, халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳалариии тайёрлайди, уларни амалга ошириш юзасидан амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва ижрони мунгазам равишда текширади.

Бошқарув аппарати халқ депутатлари туман Кенгаши фаолиятига ташкилий, гехник ва бошқа хизматлар кўрсатилишини таъминлайди.

 1. Бошқарув аппарати ўз фаолиятини ҳокимнинг раҳбарлигида амалга оширади.

   5. Бошқарув аппарати ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажаришда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девонининг тегишли хизматлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, шаҳар ва туман ҳокимликлари, шунингдск давлатнинг бошқа органлари ҳамда бошқа тагакилотлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади

II. Бошқарув аппаратининг вазифалари ва функциялари

  6. Қуйидагилар бошқарув аппаратининг вазифалари ҳисобланади: ҳокимнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлар, Ўзбскистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларида, Вазирлар Маҳкамасинииг қарор ва фармойишларида белгиланган ваколатлари амалга оширилишини давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан биргаликда таъминлаш;

туман, шаҳарлар ва туманларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тснденцияларини комплекс таҳлил қилиш, асосий иқтисодий кўрсагкичлар динамикаси, таркибий ва институционал ўзгартиришлар, маҳаллий бюджстлар ижросининг тизимли мониторингини олиб бориш;

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан белгиланадиган эпг муҳим устувор вазифаларга мувофиқ туман, шаҳарлар ва тумапларни комплекс ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

туман, шаҳарлар ва туманларда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизациялаш, иқтисодиётда, энг аввало, саноатда ва қишлоқ хўжалигида гаркибий ўзгартиришларга доир тизимли чора-тадбирлар амалга оширилишини таъминлаш;

туман, шаҳарлар ва туманларнинг субвенция олишини кисқартириш, корхоналарнинг молиявий барқарорлигипи ошириш, ўзаро ҳисоб-китоблар тизимини яхшилаш чора-тадбирларини амалга ошириш;

тадбиркорликни жадал ривожлантиришни таъминлаш, хусусий мулк манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда тадбиркорлик субъектларининг қопуний ҳуқуқларини ва кафолатларини таъминлаш юзасидан ҳудудий бошқарув органларининг масъулиятини ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш;

ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари, ҳудудий инвсстиция дастурлари, ишлаб чиқаришларни модернизациялаш, техник янгилаш ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш дастурлари, маҳаллийлаштириш дасгури, муҳандислик-коммуникация ва йўл-транспорт ипфратузилмасини ривожлантириш ва модернизациялаш дастурлари, япги иш ўриплари ташкил этиш ва бандликни таъминлаш дастурлари, шунингдек бошқа ҳудудий дастурлар амалга оширилиши мониторингини олиб боришнинг самарали тизимини яратиш;

ҳудуд иқтисодиётининг рақобатбардошлигини тубдан ошириш, экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашни кучайтириш, фермер хўжаликлари, тадбиркорлик субъектларининг экспортдаги ишгирокини ҳар томонлама рағбатлантириш бўйича амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни амалга оширишни ташкил этиш;

қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни ва таркибий ўзгаргиришларни янада чуқурлаштириш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдалапиш чора-тадбирлари амалга оширилиши юзасидан тизимли таҳлилни ташкил этиш;

аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, ҳудудий бошқарув органларининг, бошқа ташкилотларнииг яиги иш ўринлари яратиш, ижтимоий соҳани ривожлантириш, аҳоли турмуши даражаси ва сифатини янада оширишга доир ишлариии мувофиқлаштириш;

таълим, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги ва қурилиш соҳаларида ипновациялар ва замонавий технологияларни кенг жорий этиш, туманнинг ипновацион салоҳиятини, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари, фаолияги самарадорлигипи ошириш, хизматлар соҳасини тубдан такомиллаштириш, энг аввало, инновацион ишланмалар ва технологияларни жорий этиш;

қопунийликни, ҳуқуқ гартиботни ва хавфсизликнитаъминлаш, фуқаролариинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, табиий офатлар, эпидсмиялар ва бошқа экстремал ҳолатлар оқибатларини бартараф этиш билап боғлиқ чора-тадбирлар амалга оширилишини ташкил этиш;

ривожлантиришнинг мақсадли давлат дастурлари, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишлари бажарилишини ташкил этиш;

норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар лойиҳаларини ҳар томонлама иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш, шу жумладан уларнинг айрим тармоқларга ва умуман ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қисқа муддатли ва узоқ муддатли таъсирини комилекс баҳолаш.

   7. Бошқарув аппарати ўзига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги функцияларни амалга оширади:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қопуплари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентинииг ҳужжатлари ва тоишириқлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор ва топшириқлари билан ҳокимликка юклангап вазифаларни бажариш юзасидан аииқ чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади;

Узбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девонининг тегишли хизмаглари, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири, унинг ўринбосарлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасинииг аииарати, ҳоким ва унинг ўринбосарлари гоишириқлари бўйича тегишли таҳлилий, маълумотнома, статистик материаллар ва таклифларни умумлашгиради ва тайсрлайди;

Ўзбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девонига ва Вазирлар Маҳкамасига кўриб чиқиш учун киритиладиган, шунингдек халқ дспутатлари туман Кенгаши ва ҳоким томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳар томонлама иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилишини таъминлайди;

Ўзбскисгон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Реснубликаси Олий Мажлиси палаталари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор ва фармойишлари бажарилиши юзасидан тизимли назоратни ташкил этади, уларнинг бажарилишини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирларии ва назорат рсжаларини ишлаб чиқади;

муаммоли масалаларни ҳал этиш ҳамда туманни, шунингдек иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларини ривожлантиришнипг истиқболли вазифаларини амалга ошириш юзасидан таклифлар ва аниқ чора-тадбирларии ишлаб чиқади ҳамда ҳокимга ва унинг ўринбосарларига такдим этади;

иқтисодист ва ижтимоий соҳаиинг муҳим устувор вазифалари, давлат дастурлари амалга оширилиши, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Президентнииг ҳужжатлари ваи топшириқлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор, фармойиш ва топшириқлари бажарилиши бўйича маълумотлар базасини шакллантиради ва юритади;

халқ деиутатлари туман Кенгаши сессиялари, ҳудудларнинг фаоллари йиғилишлари, ҳоким ва унинг ўринбосарлари иштирокида ўтказиладигаи йиғилишлар ва бошқа тадбирлар ўтказилишини гаъминлайди, қабул қилингап қарорлар амалга оширилишини назорат қилади;

халқ деиутатлари туман Кенгаши ва ҳокимликнинг комиссиялари ва бошқа ишчи оргаилари ишларини ташкил этади, улар томонидан қабул қилингаи қарорларнинг бажарилишини мувофиқлашгиради ва назорат қилади;

ҳокимнинг минтақани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг муҳим ва долзарб масалалари бўйича ҳисоботи халқ депутатлари туман Кепгаши томонидаи эшитилишини ташкил қилади;

ҳокимликнинг иш режасини ишлаб чиқади ва амалга оширади;

жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини "Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ кўриб чиқади;

махфийлик режимини, давлат сирлари бўлган маълумотлар ёки қонун билан муҳофаза қилинадиган бошқа ахборотлариинг ҳимоя қилинишини таъминлайди;

халқ депутатлари туман Кепгаши ва ҳокимликнинг фаолияти тўғрисида жамоатчиликни белгиланган тартибда хабардор қилишни ташкил этади.

Бошқарув аннарати қонун ҳужжагларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам бажаради-

                                                   II. Бошқарув апнаратининг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги

     8. Бошқарув аппарати ўзига юкланган вазифалар ва функцияларпи бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларни таҳлил қилиш ва ишлаб чиқиш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни ҳудудий бошқарув органларидан, шаҳар ва туман ҳокимликларидан, бошқа ташкилотлардан белгиланган тартибда сўраш ва олиш;

зарурат бўлганда, ҳокимлиқца кўриб чиқиладиган масалаларни ишлаб чиқиш, ахборот ва таҳлилий материалларни, шунингдек халқ денутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш учун ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари раҳбарлари ва ходимларини таклиф этиш, ушбу мақсадлар учун вақтинчалик эксперт гуруҳлариии ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлардан улар томонидан киритилган халқ депутатлари туман Кепгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари ва қарорлари лойиҳаларини пухта қайта ишлашни белгиланган тартибда талаб қилиш;

ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарлари ва ходимлари иштирокида кўриб чиқилиши ва муҳокама қилинишини гашкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва тумаи ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарларига тезкорлик билан ҳал этишни талаб қиладиган ҳамда бошқарув апнаратига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш билап боғлиқ бўлган масалалар бўйича белгиланган тартибда топшириқлар бериш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотларнинг нормагив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатларнинг, халқ денутатлари туман Кенгаши ҳужжатлари, ҳокимнииг ҳужжатлари ва топшириқлари, унинг ўринбосарлари тоншириқлари бажарилиши юзасидан ишларини белгиланган тартибда ўрганиш.     

     9. Бошқарув аппарати:

ўзига юкланган вазифалар ҳамда функцияларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилинш;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Президент ҳамда Вазирлар Маҳкамаси ҳужжатлари ва топшириқларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девонининг топшириқларига мувофиқ таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳалари ҳар томонлама ва ўз вақтида тайёрланиши;

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тендеицияларининг, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилишининг тизимли мониторинги олиб борилиши, ҳокимнинг кўриб чиқиши ва қарор қабул қилишини талаб этувчи муаммоли масалаларнинг келиб чиқиши сабаблари ўз вақтида аниқланиши ва таклифлар тайёрланиши;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан туман ҳокимлигига киритиладиган таклифлар ва ҳужжатлар сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишининг ташкил этилиши, улариинг иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиши, шунингдек асосланган хулосалар тайёрлаииши;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис налаталари, Президент Девопи ва Вазирлар Маҳкамаси, халқ денутатлари туман Кенгашига кўриб чиқиш учун киритиладиган ҳужжатлар ва таклифлар лойиҳалариии ишлаб чиқиш ва экснсртизадан ўтказиш сифати, шуниигдек киритилган лойиҳалар ва қабул қилинган қарорлар амалга оширилишининг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги "Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 12-сон қарорига мувофиқ ижро интизоми таъминланиши;

Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, Олий Мажлис палаталарининг қарорлари, Прсзидентнинг фармон, қарор, фармойиш ва топшириқларининг, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқларининг, ҳоким ва унинг ўринбосарлари топшириқларининг ҳудудий бошқарув органлари томонидаи бажарилиши ҳолатининг ўз вақтида ўрганилиши учун жавоб беради.

                                                 III.  Бошқарув аинаратиниш зузилмаси

  10. Бошқарув аппаратининг тузилмаси ҳокимнинг ёрдамчиси, ташкилий-назорат гуруҳи, ахборот-таҳлил гуруҳи, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар масалалари гуруҳи, вояга етмагаплар ишлари бўйича ҳудудий идоралараро комиссия котиби, юридик хизмат, ишлар бўлими, ҳоким ўринбосарларининг  бўлимларидан иборат бўлади.

Бошқарув аниаратининг тузилмаси ва ходимларининг чекланган соии “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сон қарори билан белгиланади.

   11.Бошқарув аппаратииинг ишлари ҳоким томонидан тасдиқланадиган туман ҳокимлиги бошқарув аппаратининг вазифалар тақсимоти, ушбу Низом, Иш юритиш бўйича йўриқномага, шунингдек ахборот-гаҳлил гуруҳи, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар масалалари гуруҳи, ишлар бўлими , ҳоким ўринбосарлари бўлимлари тўғрисидаги Низомларга мувофиқ ташкил этилади.

  12. Ҳокимнинг ёрдамчиси, ташкилий-назорат гуруҳи, ахборот-таҳлил гуруҳи, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар масалалари гуруҳи, вояга етмагаилар ишлари бўйича ҳудудий идоралараро комиссия котиби, юридик хизмат ва ишлар бўлимеи ўз фаолиятида ҳокимга бўйсунади.

Бўлимлар ҳамда тадбиркорлик ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш, экспортга кўмаклашиш ва қўллаб-қувватлаш гуруҳи ўз фаолиятида ҳокимнинг тегишли ўринбосарларига бўйсунади.

  13. Ташкилий-назорат гуруҳи раҳбари Самарқанд вилояти Ташкилий-назорат гуруҳи билан келишган ҳолда ҳокимнинг фармойиши билан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади.

Ҳоким ўринбосарининг бўлими мудири ва мутахассислари, ҳокимнииг тегишли ўринбосари тақцимномаси бўйича ҳокимнинг фармойиши билан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади.

Ҳокимнинг ёрдамчиси ва бошқарув аппаратининг бошқа ходимлари ҳокимнииг фармойиши билан лавозимга тайинланади ва лавозимдап озод этилади.

14. Ташкилий-назорат гуруҳи, ахборот-таҳлил гуруҳи, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳоким ўринбосарларининг бўлимлари тўғрисидаги Низомлар, шунингдек улар ходимларииинг, ҳоким ёрдамчисининг, вояга етмаганлар ишлари бўйича ҳудудий идоралараро комиссия котиби ва юридик хизматнинг функционал вазифалари ҳоким томонидан тасдиқланади.

                                                 IV.  Бошқарув аппарати фаолиятини ташкил этиш

   15. Бошқарув аппарати ишлари  Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва бошқа қонунларга, Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентинииг ҳужжатлари ва тоишириқларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва тошиириқларига, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва унинг ўринбосарлари топшириқларига, ҳоким ва унинг ўринбосарларининг топшириқларига мувофиқ, ҳокимлик, таркибий бўлинмалар, уларнинг раҳбарлари ва мутахассисларининг иш режалари асосида ташкил этилади.

   16. Ҳоким ўринбосарларининг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Копституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қопунлари, Ўзбекистон Республикаси Прсзидентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари билан ҳокимликка қуйидаги соҳаларда юклапгап вазифаларни бажариш бўйича аниқ чора-тадбирларнипг самарали, сифатли ва патижали амалга оширилишини таъминлашга йўналтирилган:

а)     иқтисодиёт ва тадбиркорликни ривожлантириш соҳасида:

иқтисодий, ижтимоий ва тадбиркорлик соҳасининг энг муҳим устувор вазифаларига мувофиқ ҳудудни комплекс ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш, Ресиублика миқёсида ишлаб чиқилган ва тасдиқланган мақсадли дастурлар ижросини таъминлаш;

туманнинг макроиқтисодий кўрсаткичларини, шу жумладап, ялпи ҳудудий маҳсулот, саноат, хизмат кўрсатиш, чакана савдо айланмаси, экспорт, инфляция, бандлик, маҳаллий бюджетнинг ҳар йилги прогиоз параметрларини асосланган ҳолда ишлаб чиқиш ва уни самарали ижросини ташкил қилиш, дебитор-кредитор қарздорликларни юзага келишини олдини олиш юзасидан тизимли ишларни амалга ошириш ва қарздорликни бартараф қилишнинг самарали усулларини жорий этиш;

иқтисодиёт масалалари бўйича тегишли вазирлик, идоралар, қўмиталар, тижорат банкларининг ҳудудий тузилмалари иш фаолиятини мувофиқлаштириш, аҳолини тадбиркор қилиш мақсадида улар билан тижорат банклари ўртасида мулоқот ўрнатиш учун ҳар бир хонадонга комплекс банк ва молиявий хизматларни таклиф қилиш орқали имтиёзли кредитлаш дастурларини ишлаб чиқиш ва сўзсиз амалга ошириш;

ҳудудий бошқарув органлари, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш, почта ва телекоммуникацияларни ривожлантириш, ахборот фаолияги, архив иши, интеллектуал мулк объектларига ҳуқуқларни ҳуқуқий муҳофаза ва ҳимоя қилиш самарадорлигини ошириш;

почта ва телекоммуникациялар фаолияти, архив иши ва интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш ва уларга бўлгап ҳуқуқларни ҳимоя қилиш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси ва туман ҳокими қарорлари бажарилишини ташкил этиш;

тармоқ ва ҳудудий бошқарув органлари узвий ҳамкорлигини йўлга қўйиш, иқтисодиётнинг барча тармоқларини, шу жумладан, базавий тармоқларини узвий ривожланиши, бунда туман, шаҳар ва туман кесимида ишлаб чиқариш ва меҳнат ресурслариии оқилона жойлаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун ишлаб чиқаришни модернизациялаш, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялашни амалга ошириш;

иқтисодий ислоҳогларни чуқурлаштириш, ҳудуд иқтисодиёти ва ижтимоий соҳасини комплекс ривожлантиришнинг асосий дастурларини, шу жумладан, саноат, маҳаллийлаштириш, қишлоқ хўжалигини барча соҳасини, айниқса пахта толасини ва мевасабзавотни қайта ишлаш, хизматлар соҳасини ривожлантириш каби мақсадли дастурларни кафолатланган молиявий манбааларини аниқлаган ҳолда туманнинг маҳаллий бюджети параметрлари билан узвий тарзда ишлаб чиқиш ва сўзсиз амалга оширишни таъминлаш;

 кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва эркинликларининг кафолатларини таъминлаш, қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантириш, янги корхоналар, шу жумладан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида корхоналарни ташкил этиш дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, янги иш ўринларини яратиш ва аҳолининг турли қатламлари бандлиги масалаларини ҳал этиш орқали маҳаллий бюджетнинг даромад базасини кенгайтириш, республика ва маҳаллий бюджетга тушумлар ҳажмини ошириш ҳисобига маҳаллий бюджет субвенцияси ҳажмини босқичма-босқич қисқартириш ва бартараф этиш;

қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, кўп тармоқли фермер хўжаликларини молиявий қўллаб-қувватлаш, бу соҳани индустриялашган тармоққа айлантириш мақсадида қишлоқ хўжалигининг барча турдаги маҳсулотларини қайта ишлаш ва экспорт қилишни кескин кенгайтириш учун махсус дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

ишлаб чиқарилган маҳсулотларни, ҳудудий саноат маҳсулотларини экспорт қилиш дастурларини ишлаб чиқиш, дунёдаги нарх конъюктурасини ўрганиб таҳлил қилиб бориш ва янги турдаги маҳсулотларни ўзлаштириш ҳамда уларни янги бозорларда экспорт қилишини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

инсон манфаатларини таъминлаш, айниқса аҳолининг қишлоқ жойларда ҳаёт даражасини ва сифатини ошириш, янада фаровон ҳаёт кечириши учун пенсия ва нафақалар, реал даромадларини барқарор ошириш манбааларипи яратиш, замонавий банк ва молия инфратузилмасини яратиш ҳисобига иакд пул тўловларини ўз вақтида амалга оширишни янги механизми ва тизимини жорий қилиш;

маҳаллий маҳсулотларнинг рақобатбардошлилигини ошириш ва уларни жаҳон ҳамда минтақа бозорларига киритиш, маҳаллий маҳсулотларни экспорт қилишнинг кўпайтирилишини рағбатлантириш ва маҳсулотларнинг таркибини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирларии амалга ошириш;

қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантириш, тадбиркорликпи жадал ривожлантириш, уларнинг моддий ва кредит ресурсларидан фойдаланишини кенгайтириш, хусусий мулкнинг манфаатларини, тадбиркорлик субъектларииинг қонуний ҳуқуқлари ва кафолатларини ҳимоя қилиш чора- гадбирларини амалга ошириш;

истеъмол товарлари, аҳолини истеъмол товарлари ва пуллик хизматлар билан таъминлаш бўйича маркетинг тадқиқотлари юзасидан бозорлар, ярмарка на кўргазмалар фаолиятини мувофиқлаштириш;

чакана ва улгуржи савдони, пуллик хизматлар кўрсатиш соҳасини ташкил этиш тизимини такомиллаштириш, савдони ташкил этиш ва хизматлар кўрсатишнинг янги шакллари ва усуллариии кенг жорий этиш, тадбиркорликни ривожлантириш, шунингдек савдо ва хизматлар кўрсатишнинг норматив-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирларипи амалга ошириш;

б)     саноатни ривожлантириш, канитал қурилиш, коммуникациалар ва коммунал хўжалик масалалари соҳасида:

ҳудуднинг саноат салоҳиятини жадал ривожлантириш, юқори қўшилган қийматли, рақобатбардошли маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича ишлаб чиқаришларии кенгайтириш асосида ҳудуднинг экспорт салоҳиятипи оширишга йўиалтирилган минерал-хомашёни ва қишлоқ хўжалиги хомашёсини саноат йўли билаи янада чуқур қайта ишлаш бўйича янги, юқори технологияли ишлаб чиқаришларни ташкил этиш дастурий чора-тадбирларини амалга ошириш;

саноатнинг ишламаётган корхоналари фаолиятиии тиклаш чора-тадбирлари амалга оширилишини мувофиқлаштириш, маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материалларни маҳаллийлаштириш дастурлари амалга оширилишини таъминлаш;

туманда стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш соҳасида ягона давлат сиёсати ўтказилишини ташкил этиш, халқаро стандартларни қўллаш, шу жумладан сифатни бошқариш тизими бўйича маҳсулотларнинг сифати ва рақобатбардошлилигини ошириш;

шаҳарсозлик ва шаҳарсозлик фаолияти соҳасида давлат сиёсатипи амалга ошириш, капитал қурилишни ташкил этиш ва пудрат ишлари дастурларини амалга ошириш;

пудрат ташкилотларини мутапосиб ривожлантириш ва уларнинг моддий-тсхника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирларини амалга ошириш;

қурилиш индустриясини ва қурилиш материаллари саноатини ривожлантириш, муҳандислик ва йўл-транснорт инфрагузилмасини жадал ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш;

кўрсатилаётган уй-жой-коммунал хизматлар даражаси ва сифатини оширишга йўналтирилгаи чора-тадбирларни амалга ошириш, аҳолини сифатли ичимлик сув билаи ва санитария жиҳатидан тозалаш тизими билан таъминлаш;

транспорт хизмати кўрсатишни яхшилаш, аҳоли пунктларини ободонлаштириш, коммунал хўжалигини ривожлантириш;

в)  инвсстициялар, инновациялар, хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари соҳасида:

Туман иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига йирик ва ўрта миқдорда инвестициялар киритиш ҳажмини кенгайтиришни рағбатлантириш, туманда инвестиция муҳитини янада такомиллаштириш, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган ягона инвестиция, жумладан, хорижий инвестициялар жалб қилиш сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш ишларини мувофиқлаштириш;

хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва туман ҳудудида инвестиция фаолиятини кенгайтириш учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш соҳасидаги меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш бўйича доимий равишда таклифлар ишлаб чиқиш ва юқори турувчи ташкилотларга киритиш;

туманнинг йиллик Инвестиция дастурлари ва ҳудудий инвестиция дастурларини, жумладан, хорижий инвестициялар иштирокидаги лойиҳаларии ишлаб чиқиш, мувофиқлаштириш ва мониторинг қилишда иштирок этиш, хорижий инвестициялар, кредитлар ва молиявий-техник кўмаклашишга қаратилган маблағларии жалб этиш учун инвестиция таклифлари бўйича ягона базасини юритиш;

туманнинг хорижий давлатлар, халқаро иқтисодий ва молия институтлари, чет эл банклари, жамғармалари, агентликлари, компаниялари ва бошқа халқаро ҳуқуқ субъектлари билан иивестиция соҳасидаги ҳамкорлигини ўзаро манфаатли асосда ривожлантириш ва ҳамкорлик йўналишларини диверсификация қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

тармоқ инвестиция дастурлари, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш борасидаги комплекс дастурлар, ишлаб чиқариш, транспорт-коммуникация ва ижтимоий соҳалардаги инфратузилмаларни ривожлантириш дастурлари билан боғлиқ инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун хорижий инвестициялар, авваламбор тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, крсдитлар ва молиявий-техник кўмаклашишга қаратилган маблағларни жалб этишда иштирок этиш;

инвестиция лойиҳаларинииг амалга оширилишини тизимли назорат қилиш, чет эл капитали иштирокидаги корхоналар фаолиятини, шунингдек, инвесторлар томонидан инвестиция мажбуриятлари қандай бажарилаётганини таҳлил қилиш, хорижий инвестициялар иштирокидаги инвестиция лойиҳаларининг ўз вақтида ва самарали амалга оширилишига тўсқинлик қилаётган омилларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф эгиш бўйича тсзкор чоралар кўриш асосида туман иқтисодиётига жалб этилаётган хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;

халқаро ташкилотлар ва хорижий ҳукуматлар молия институтларининг жалб этиладиган кредит ресурслари ва тсхник кўмаклашишга қаратилган маблағлар, Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари маблағлари ҳисобидаи йўналтириладигап марказлаштирилган иивестициялардан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

туманнинг иқтисодий ва инвсстиция салоҳияти тўғрисида хорижий иивссторларпи кенг хабардор қилиш бўйича Республика миқёсида ва чет элларда ўтказилган халқаро конференциялар, семинарлар, инвестиция форумларда иштирок этиш;

иқтисодиётнинг тегишли тармоқлари ва ижтимоий соҳада амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари доирасида техпологик ускуналар, бутловчи буюмлар ва материалларни харид қилиш учун тендер (танлов) савдолари ўтказиш ва уларнинг якунлари бўйича ғолибларни аниқлашда иштирок этиш;

ишлаб чиқариш самарадорлиги, маҳсулот сифати ва рақобатдошлиги, энергия ва ресурс тежамкорлиги бўйича замонавий талабларга, экологик стандартларга жавоб берадиган илғор технология ҳамда ускуналар бўйича жаҳон бозоридаги вазиятнинг чуқур таҳлилидан, таклиф этилган нархларнинг дунё бозоридаги ўртача баҳо ва юзага келган бозор конъюнктурасига мос келиши, шунингдек, тайёр ҳолда топшириладиган лойиҳалар қиймати таклиф этиладиган технологияга қанчалик мувофиқ эканидан келиб чиққан ҳолда тсндер ҳужжатларини ишлаб чиқиш;

экспертизадан ўтказиш ва тендер таклифларини баҳолашда қатнашиш, зарурат туғилганда, ўтказилган тендер (танлов) савдолари натижаларини рад этиш, тсндср нагижаларига кўра тузилган импорт шартномаларини бекор қилиш бўйича таклифлар киритиш;

инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш доирасида сотиб олинадиган ускуналар, техника ва технологиялар, бутловчи буюмларнинг нарх кўрсаткичлари, шунингдек, тайёр ҳолда топшириладиган лойиҳаларнинг қиймат кўрсаткичларига доир импорт шартномаларини тизимли асосда пухта экспертизадан ўтказиш;

туманда лойиҳа институтлари ва ташкилотларининг инвсстиция лойиҳалари, аввало хорижий инвестициялар иштирокидаги инвестиция лойиҳалари бўйича лойиҳадан олдинги ва лойиҳа ҳужжатлариии ишлаб чиқиш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш;

инновацион гоялар, ишланмалар ва технологияларни ишлаб чиқипши, давлат ва жамият бошқаруви тизимини ривожлантириш, давлат хизматлари сифатини оширишга қаратилган илмий тадқиқотлар ўтказиш;

давлат-хусусий шериклик механизмларини, энг аввало, инфратузилма объсктлари ва ресурслар энг кўп сарф қилинадиган гармоқларда кснг жорий этишга кўмаклашиш;

долзарб муаммоларни, энг аввало, жойлардаги муаммоларни ҳал этишда давлат органларининг фуқаролик жамияти институтлари ва аҳоли билан ўзаро ҳамкорлигининг инновацион ёндашувларини ишлаб чиқиш;

жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг замопавий мехапизмларини жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

тумандаги инновацион гоялар, ишланмалар ва технологияларни тартиб қилиш ва улардан амалий фойдалаиишнинг механизмларинц шакллантириш, бозорнинг тез ўзгарувчан жаҳон конъюнктурасини ҳисобга олгап ҳолда туман иқтисодиётпи жадал ривожлантиришга кўмаклаишшга қаратилган илмий тадқиқотлар ўтказиш;

атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасиии пасайтириш имкоиини берувчи экологик тоза технологияларни қўллаган ҳолда унумдорликни оширишпи назарда тутадиган “яшил иқтисодиёг” технологияларининг ирииципларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

туман инновацион салоҳиятининг, эркии иқгисодий ва кичик сапоат
зоналари, технопарклар, шунингдек, логистик хаблар фаолияти самарадорлигининг ўсишига фаол кўмаклашиш;

хизматлар соҳасини тубдан такомиллаштириш, энг аввало, инновацион ишланмалар ва технологияларни жорий этиш ҳисобига уларнинг сифатипи ва ялпи ички маҳсулотни шакллантиришдаги ролини ошириш;

инновацион ёндашувлар ва технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш орқали туризм соҳасини ривожлантириш бўйича таклифлар киритиш;

иниовацияларни жорий этиш ва ҳудудлар иқтисодиётини дивсреификация қилиш кўламини кенгайтириш, ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан орқада қолган туман ва шаҳарларни жадал ривожлангириш ҳисобига ҳудудлар иқтисодий тараққиётидаги номутаносибликларнинг олдини олиш;

энг аввало, мавжуд ер, сув ва бошқа табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш имконини берувчи “Ақлли қишлоқ хўжалиги” концепциясига асослаиган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг замонавий синалган шаклларини жорий этиш бўйича таклифлар киритиш;

аграр секторда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини максимал даражада авгомаглаштириш, ҳосилдорликни жиддий ошириш ва молиявий кўрсаткичларни яхшилаш, шунингдек, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигипи таъминлаш имконини берувчи инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларни жорий этишга кўмаклашиш;

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини, шу жумладан йирик ритейлерлар ёрдамида таъминлаш орқали савдо бозорларини ва уларпи тўғридан-тўғри етказиб беришни кснгайтиришга кўмаклашиш;

таълим тизимида инновацияларпи, шу жумладан ўқитишиинг замопавий, интерактив ва ижодий услубларини жорий этиш орқали тарғиб қилишга кўмаклашиш, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни назарда тутувчи инновацион ўқув дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

соглиқни сақлаш тизимини, шу жумладан касалликларни барвақт аниқлаш ва профилактика қилишни таъминлайдиган илғор  технологияларни, “Ақлли тиббиёт” ва “Ягона тиббиёт ахборот маркази” концепцияларини жорий этиш орқали жадал ривожлантиришга, шунингдек, аҳолининг узоқ умр кўриши учун қўшимча шароитлар яратиш;

“Хавфсиз шаҳар”, “Ақлли шаҳар” конценцияларини жорий этишни, соглом турмуш тарзини оммалаштириш учун зарур шароитларни таъминлайдиган маданий, спорт ва бошқа объектларни ташкил қилишни ҳам назарда тутувчи илғор стандартларни ҳисобга олган ҳолда, шаҳарсозликнинг фақат бош режалар, режалаштириш ва қурилиш лойиҳаларига мувофиқ изчил ривожланишини таъминлаш;

атроф-муҳит ифлосланишини камайтиришга, жумладап, атмосфера ҳавосига чиқариладиган ифлослантирувчи моддаларни, сув объектларига ташлаиадиган оқова сувларни камайтиришга, биологик хилма-хиллик ва экотизимни сақлашга қаратилган инновацион технологик ечимлар ишлаб чиқиш;

 атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилопа фойдаланиш ва уларни қайта ишлаб чиқариш бўйича ипповацион ғоялар ва ишлапмаларнинг, жумладан, муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш, энергия тежамкор, экологик тоза автотрансиорт ёқилгисини ишлаб чиқариш тсхнологиялари, чанг ва газдан тозаловчи технологияларнипг амалда қўлланишига кўмаклашиш;

сувдан фойдаланиш тизимини, шу жумладан сувни тозалаш, чучуклаштириш, оқова сувлардан қайта фойдаланиш ва сув тсжашниш- инновацион технологияларини жорий этиш орқали такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

маиший ва саноаг чиқиндиларини қайта ишлаш, шу жумладан энергия ва биоўгигларни ишлаб чиқариш учун юқори тсхнологияларни жорий этиш бўйича илмий асослантирилган таклифлар ишлаб чиқиш;

иқтисодиётнинг энергия ва ресурс сарфини қисқартириш, энергия тсжайдиган техиологияларни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш, қайта тикланувчи энсргия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш бўйича дастурларни ишлаб чиқишда ҳамда амалга оширишда ишгирок этиш;

инновацион тадқиқотлар, гоялар, ишланмалар ва технологияларни рагбаглаптиришнинг самарали тизимини яратиш, шунингдек, истиқболли фундаменгал ва амалий тадқиқотлар ҳамда новаторлик гояларини, шу жумладап норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;

кўргазма тадбирларини ташкил этиш, етакчи хорижий илмий-тадқиқот муассасалари билан ўзаро манфаатли яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш орқали инновациоп илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш;

юқори технологик маҳсулотларпи ишлаб чиқиш бўйича таълим, илмий-тадқиқог ва бошқа муассасалар, илмий-экспериментал ихтисослаштирилган лабораториялар, юқори технологиялар марказлари, технопарклар ва бошқа инновацияга йўналтирилган тузилмаларнииг фаолиятини мувофиқлашгириш (илмий-тадқиқот ишлари қисмида), шунингдек, уларнинг моддий-техника ва илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш;

ипновацион гоялар, ишланмалар ва технологияларни ишлаб чиқиш ва тижоратлаштириш бўйича замонавий илмий-технологик комплекелар, бизнес-ипкубаторлар, стартап-акселераторларни, шу жумладан егакчи жаҳои ишлаб чиқарувчиларини жалб қилган ҳолда ташкил этиш, шунингдек, ГГ-и ифратузилмани ривожлантиришга кўмаклашиш;

узоқ муддатли техиологик ривожланиш эҳтиёжлари ва тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда замонавий юқори технологик ишлаб чиқаришни, шу жумладан янги авлод транспорт воситалари, робот техникалари ва юқори технологик маҳсулогларнинг бошқа турларини маҳаллийлаштириш бўйича лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш юзасидан ташаббус кўрсатиш;

маҳаллий ииновацион маҳсулотларпи, шу жумладап расмийлаштирилгап халқаро иатснт ва лицензиялар асосида жорий этиш, ички ва жаҳоп бозорларига йўналтириш имконини берувчи самарали механизмларни ишлаб чиқиш бўйича таклифлар киритиш;

гармоқлар, ҳудудлар ва турли хусусийлаштириш шаюнтри бўйича муттасил янгиланиб турувчи маълумотлар базасигш ҳамда хусусийлаштирилган объсктлар рсестриии, шунингдек давлат активлари реестрини шакллантириш;

хусусийлаштирилган корхоналар фаолиятининг молиявий-иқтисодий ва ишлаб чиқариш кўрсаткичларини солиқ, иқтисодиёт ва статистика органлари билан биргаликда доимий асосда таҳлил қилиб бориш, шу асосда фаолият кўрсатмаё I ган, пасг рентабелли ва зарар кўриб ишлаётгаи корхоналарни, бўш турган ва самарасиз фойдаланилаётган объектлар ҳамда ер участкалариии аниқлаш;

илгари хусусийлаштирилгаи корхоиалар самарадорлигининг иастлиги ҳамда ишламаётганлиги сабаблари ва омилларини, фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш қувватлари, бўш турган ва қурилиши тугалланмагап объектларни аниқлаш;

янги иш ўринларини яратиш, ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлигини ошириш ва модернизациялаш ҳамда рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, рухсат берувчи ҳужжатларни олишда, коммуникацияларга улаиишда ва тижораг банкларидан кредитлар ажратилишида уларга кўмаклашиш мақсадида апиқ хусусийлаштирилган корхоналарни ривожлантиришнинг “йўл хариталари”ии ишлаб чиқиш ва уларпи амалга оширипши таъминлаш;

хусусийлаштирилган объектлар негизида инвестиция лойиҳаларини амалга опшраётган тадбиркорларга бизнес юритиш ва бизнес-режаларни ишлаб чиқиш асослари, тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги қонунчилик, менежмент, молиявий бошқарув ва бошқа фанларни касб-ҳунар коллежлари базасида ўтказиладигаи курсларда ўқитишни ташкил қилиш, бунда тажриба алмашиш учун рсспубликамизда ишлаётган, кагга муваффақиятларга эришган тадбиркорлар ва хорижий мутахассисларпи жалб этиш;

тегишли ҳудудда эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари фаолиятини давлат томопидан тартибга солиш ва мувофиқлаштириш, шупипгдек, алоҳида ҳуқуқий ва иқтисодий режимга риоя этилиши усгидан назоратии амалга ошириш;

эркип иқтисодий ва кичик саноат зоналарининг самарали фаолият юригишини ташкиллаштириш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоиалари дирекцияларини шакллантириш ҳамда улар фаолияти устидаи назоратпи амалга ошириш;

инвсстиция лойиҳаларини танлаш ва уларни амалга ошириш учуи оркин иқтисодий зоналар ҳудудида жойлаштириш бўйича таклифлар киритиш;

инвсстиция лойиҳаларини амалга ошириш учун эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналарининг иштирокчиларига ер майдоплари тақдим этиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш юзасидан мониторинг юритиш;

давлат мулки бўлган ишламаётган корхоналар ва бўш стган мол-мулкларни эркин иқтисодий зоиалар ва кичик саноат зоналаринини иштирокчиларига инвестиция мажбуриятларини қабул қилган ҳолда “нол” харид қиймати бўйича сотиш тўғрисида қарор қабул қилишда иштирок этиш;

эркии иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналарини ривожлантириш дастурларипи ишлаб чиқиш, эркии иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг бош рсжаларини, шунингдек, кичик саноат зоналарини ривожлантириш рсжаларини кўриб чиқиш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналарида муҳаидислик-коммуникация ҳамда транснорт инфратузилмасипи қуриш бўйича лойиҳалариинг ўз вақтида амалга оширилишини устидан мониторинг юритиш;

инвсстиция лойиҳаларининг амалга оширилиши, шуниигдск инвсстициялаш тўғрисида битимга киритилган мажбуриятларнинг, шу жумладан, эркин иқтисодий ва кичик саноаг зоналари иштирокчилари корхоналарининг бизнес-режалари параметрлари бажарилиши устидап мопиторипг олиб бориш;

эркии иқтисодий ва кичик саноат зоналарининг иштирокчилари-тадбиркорлик субъектларига инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда ва корхоналарнинг фаолият юритишида юзага келадиган масалалар комнлексини ҳал этишда срдам кўрсатиш;

эркии иқтисодий ва кичик саноат зоналари фаолияти самарадорлигини ошириш, шунингдск, улар фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар тақдим этиш;

Гуризмни ривожлантириш соҳаси бўйича ҳудудда туризм соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш, соҳа бўйича кабул қилинган концепция ва дастурларнинг ижросини таъминлашга қаратилган тадбирларни белгилаш;

чет эл мамлакатлари билан туризм соҳасида, айниқса, туристлар оқимипи кўпайтириш ҳамда уларни жалб қилиш бўйича ҳамкорлик ва келишувларни ваколатли органлар билан биргаликда амалга ошириш;

соҳани чуқур гаҳлил қилиш ас-осида туристик хизматларга бўлпш талабни ўрганиш, бу борадаги мавжуд муаммолар ва тўсиқларни аниқлаш, соҳашни ривожлантириш ҳамда такомиллаштиришнинг мақсадга мувофиқ модсллариии ишлаб чиқиш ва келгуси режаларни белгилаш;

туризм соҳасининг иқтисодий, экологик, ижтимоий, маданий ва бошқа йўиалишлардаги инфратузилмасини такомиллаштириш ва туризм йўналишидаги диққатга сазовор жойлар, уларни яхшилаш бўйича аниқ чора-тадбирларни белгилаш ҳамда амалга оширади;

қўшимча туризм маршрутларини ишлаб чиқиш, чет эл ёшларини кенг жалб этиш мақсадида кўнгилочар комплекелар барпо этиш, маданий мерос объектларида халқимизнинг тарихи, турмуш тарзи, урф-одаглари, анъаналарини ўзида акс эттирган экспозицияларни ташкил этади;

туризм соҳасида туризмни ривожлантиришнинг ҳудудий дастурларини ишлаГ; чиқиш ва амалга оширишни ҳамда ҳудудий бошқарув органлари иш фаолиятини мувофиқлаштиради;мувофиқлаштиради;

туризм соҳасига замонавий ахборот-коммуникация воситаларини жалб этиш, хорижий туроператорлар ва оммавий ахборот воситалари билан хамкорлик қилиш орқали республиканинг мавжуд сайёхдик салоҳиятини кенг ёритиш чораларини кўриш;

иқтисодиётни ривожлантиришнинг ўртача ва узок муддатли дастурларига қиритилган йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга кўмаклашиш;

тармоқлар ва ҳудудлар даражаларида иқтисодий ислоҳотлар, иқтисодий ривожланиш дастурлари, қабул қилинган қонунлар,  Ўзбекистон Республикаси 11резнденти, Вазирлар Маҳкамаси ҳамда туман ҳокимининг қарорлари бажариш ишини назорат қилиш;

г)      қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасида:

қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳогларии чуқурлаштириш, фермерлик ҳаракатини ривожлантириш ишларини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини таркибий ўзгартиришни таъминлаш;

дсҳқончилик ва агротехнологиялариинг илғор усуллариии жорий этиш чора-тадбирларини кўриш, қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларига бозор тамойиллари ва механизмлари асосида хизмаг кўрсатувчи тармоқлар, бўгиилар ва тузилмаларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш;

сув рссурсларидан оқилона фойдаланиш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, сувдан фойдаланиш ва сув истеъмолининг бозор тамойиллари ва механизмларини жорий этиш, сув хўжалиги объектларидан фойдаланиш ишларининг ва суғориладиган ерларнинг мслиоратив ҳолатини яхшилаш тадбирларининг бажарилишини мувофиқлаштириш;

кишлоқ хўжалигини, сув хўжалигипи ва ўрмон хўжалигини ривожлантириш ҳудудий дастурларини ишлаб чиқиш ишларини ташкил этиш чора-тадбирларини кўриш;

чорвачилик, наррандачилик ва балиқчиликнинг озуқа базасиии мустаҳкамлаш, наслчилик ишларини ривожлантириш, ҳайвопларни сунъий уруглантириш хизматларини кенгайтириш, зооветеринария хизмати кўрсатиш тармогини ривожлантириш ишларини ташкил этиш;

ипакчиликнинг озуқа базасини кепгайтириш ва мустаҳкамлаш, юқори маҳсулдор тут ииак қуртини етиштириш, тирик гшлла етиштиришни кўпайтириш;

табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларнипг сақланиши таъмиплаш чора-тадбирларини амалга ошириш, табиатни муҳофаза қилиш фаолиятининг самарадорлигини ошириш;

қишлоқ хўжалиги маҳсулогларини тайёрлаш, сақлаш, дастлабки қайта ишлаш корхоналарини ташкил этиш ва маҳсулотларни экспорт қилиш, шунингдек қишлоқда ишлаб чиқариш ва бозор инфратузилмаси объектларини ривожлантириш чора-гадбирларини амалга ошириш;

д)     ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий маърифий ишлар соҳасида:

Ёшлар сиёсати соҳасида:

ёшлар, яъни ўттиз ёшдан ошмаган шахслар, хусусан, таълим билап қамраб олинган ёшлар, уюшмаган ёшлар, ёш мутахассислар, тадбиркор ёшлар, ёш фермерлар, ёш оилаларни ҳар томонлама қўллаб-қувваглаш юзасидан чора-гадбирларни амалга ошириш;

умумтаълим мактабларининг 11 синфлари битирувчиларипи касбга йўналтириш ва уларни кейинчалик ишга жойлаштириш бўйича тизимли ишларпи ташкил этиш;

олий таълим йўналишлари ва олий маълумотли кадрлар тайёрлаш кўрсаткичларининг ҳудудлар бўйича оптимал гақсимоти юзасидан асосланган таклифлар ишлаб чиқиш, битирувчиларни чуқур профессиопал билимларга эга бўлишларига қаратилган чора-тадбирларии амалга ошириш;

таълим тизимининг барча босқичларида ўқув жараёпи сифатини, ўқувчи-талабаларнинг давоматини таъминлаш юзасидан аниқ чораларпи кўриш ва назорат қилиш, бу борада таълим муассасаси, маҳалла, нодавлат ванотижорат ташкилотлари, профилактика инспекторлари ва ота-оналарни ўзаро ҳамкорликдаги ишларини мувофиқлаштириш;

аҳоли, ёшларнинг китобхонлик мадаииятини юксалтириш, миллий адабистимиз ва жаҳон адабиётининг энг яхши памуналарипи кснг тартиб қилиш, “оммавий маданият”нинг кўринишларига қарши маънавий профилактика ишларига раҳбарлик қилиш;

гаълим тизимининг барча босқичларида чет тилларига, компъютср технологиялари ва интернет-ресурсларидан фойдаланишиинг илғор  кўникмаларига ўргатиш бўйича комнлекс чора-тадбирлар бажарилишини назорат қилиш;

ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил эгиш бўйича уларнинг мулоҳазалари ва таклифларини инобатга олган ҳолда аниқ ва мапзилли чора-гадбирлар дастурларини ишлаб чиқиш, турли тўгаракларга, шу жумладан, болалар мусиқа ва санъат, болалар ва ўсмирлар сиорт мактабларига қамраб олиш ишларини тизимли ташкил этиш;

ёшларни юксак ахлоқий тарбиялаш, уларни мафкуравий тахдидлардан ҳимоя қилиш ва жамиятда юксак маънавиятни қарор топтириш борасидаги ишларга раҳбарлик қилиш;

ёшларни мустақил ҳаётга тайёрлаш, аҳолининг ижтимоий фаоллигини ошириш, ёшлар тарбияси масаласида жамоатчилик назоратини ташкил этиш, жамиятда тинчлик ва осойишгаликни таъминлаш соҳасидаги вазифаларни самарали бажаришга йўналтирилган чора-тадбирларни амалга ошириш;

ота-оиаларнинг педагогик маданиятини юксалтиришга, баркамол авлод тарбиясида “оила-маҳалла-таълим муассасаси” ҳамкорлик концепциясини амалга оширишга раҳбарлик қилиш;

уюшмагаи ёшларнинг манфаатларини рўёбга чиқаришда иштирок этувчи давлат органлари, муассасалар ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган устувор йўналишларни белгилаш;

уюишаган ёшларнинг муаммоларини аниқлаш ва ҳал қилиш учун улариипг эҳгиёжини аниқлаш бўйича мониторинг олиб бориш ва баҳолаш, касбга ўргатиш, ишга жойлаштириш, жумладан, кичик ва ўрта бизнес ва оилавий тадбиркорликка кенг жалб этиш, ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликпи олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш;

ёш мутахассисларии ишга жойлаштиришнинг тизимли мониторингини ташкил этиш, меҳнат бозорида уларнинг рақобатбардошлигини таъминлашга қаратилган махсус дастурларни ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш, ёш кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ишларни амалга ошириш;

ёшлар тадбиркорлиги ҳамда ёш фермерлар фаолиятини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ёшлар тадбиркорлигини ташкил этишга кўмаклашиш, имтиёзли кредитлар бериш, жой ажратиш, моддий ва техпик воситалар билан таъминланишига доир дастурларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқариш;

ёш оилаларни маънавий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, улар учун муносиб уй-жой ва ижтимоий-маиший шароитларни ташкил этиш бўйича чора-гадбирлар тизимини амалга ошириш, кам таъминланган ёш оилаларга қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда моддий ёрдам бериш чораларини кўриш;

Ижтимоий ривожлантириш соҳасида:

аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатиш даражаси ва сифатини ошириш, ҳаёт ва меҳнат фаолияти, малакали тиббий ёрдам олиш, маданий мерослардан баҳраманд бўлиш, жисмоний тарбия ва снорт билан шуғулланиш, дам олишини ташкил этиш учун қулай ташкилий-ҳуқуқий ва ижтимоий шарт-шароитларни яратиш ҳамда сифат жиҳатдан япги даражага кўтариш бўйича тизимли ишларпи амалга ошириш;

аҳолининг ижтимоий эҳтиёж ва талабларини ўрганиш асосида ҳудудларда ижтимоий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш ва ижросини моииторииг қилиш;

соглиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш, аҳолига юқори малакали тиббий ёрдамни кўрсатиш, соғлиқни сақлаш муассасаларининг моддий-техпика базасипи мустаҳкамлаш, уларни замонавий тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш ва кадрлар салоҳиятини ошириш борасида тизимли ишларни амалга ошириш;

қишлоқ врачлик пунктлари ва оилавий поликлиникаларнинг иш самарадорлигини ошириш, ҳар бир инсон ва бугун оила даражасида эпг кўп учрайдиган касалликлар профилактикаси ва даволаш жараёнини ташкил этиш, оилаларни патронаж тизими билап тўлиқ қамраб олиш, аҳолинипг тиббий мадапиятипи ошириш, соғлом турмуш тарзини, шу жумладап соглом овқатланишни тарғиб қилиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

аҳолининг ренродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналар, болалар ва ўсмирлар соглигини муҳофаза қилиш, тугма ва ирсий касалликларни олдини олиш, ривожланиш нуқсони бўлган болаларни тиббий-ижтимоий реабилитация қилиш сифатиии ошириш, улариинг жамият ҳаётида тўлақонли қатнашишлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш;

тиббий хизмат кўрсатиш даражасини ошириш, оналар ва болалар соглити муҳофазасини таъмиилаш, қишлоқ врачлик пунктларининг, диагностика, псринатал ва скрининг-марказларнинг моддий-техника базасини ривожлаитириш ва мустаҳкамлаш;

аҳолига ташхис қўйишнинг замонавий усулларини жорий этиш ва юқори малакали ихтисослаштирилган тиббий срдам кўламини янада кенгайтириш. Жаҳоп стандартлари даражасидаги энг самарали, мураккаб ва юқори техпологияли усулларга бўлган аҳоли эҳтиёжини қондиришга йўналтирилган тадбирлар ижросини таъминлаш;

спорт соҳасида олиб борилаётган ишлар кўламини янада кенгайтириш, спортни оммавийлигини ошириш, қизлар ўртасида спортни ривожлантириш, барча ҳудудлар, айниқса энг чекка қишлоқларда халқаро талабларга жавоб берадиган моддий-техник базага эга спорт иншоотларини барно этиш;

аҳолининг турмуш маданиятини, ҳаёт сифатипи оширишга қаратилган таълим, дам олиш ва ҳордиқ чиқариш, баидлик, маиший хизматлар кўрсатиш, мадаиият, санъат ва спорт соҳалари муассасаларидан фойдаланиш кўламини кенгайтиришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

маҳалла фуқаролар йиғинлари, хотин-қизлар, нуронийлар, ёшлар ташкилотлари, фуқаролик жамиятлари институтлари, оммавий ахборот воситаларининг тинч-осойишта ҳаётимизни асраш ва мустаҳкамлашга қаратилган вазифалар ижросини мувофиқлаштириш;

Маънавий-маърифий ишлар соҳасида:

аҳоли ўртасида мамлакатимизда амалга оширилаётган давлат сиёсатининг устувор йўналишлари, кенг кўламли ислоҳотларнинг моҳияти, қабул қилинган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурлари аҳамиятинипг тартибот ва ташвиқотини ташкил қилиш;

аҳолининг маънавий муаммо ва эҳтиёжларини ўрганиб бориш асосида Ҳудудда маънавий муҳит соғломлигини таъминлаш, ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъий назар барча ташкилотларнинг маънавий-маърифий фаолиятини мувофиқлаштириш ва раҳбарлик қилиш;

аҳолининг маънавий-ахлоқий, диний-маърифий, маданий савиясини ошириш ва унинг доимий равишда ўсиб бораётган интеллектуал, эстетик ва маданий эҳтиёжларини таъминлаш, маънавий-маърифий меросии, урф-одат ва қадриятларни сақлаш, тарғиб қилиш ишларига раҳбарлик қилиш;

ҳудудда соғлом турмуш тарзи, миллатлараро тотувлик, ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлашга қаратилган оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ташкил этиш масалаларини мувофиқлаштириш, тадбирларнинг мақсадли, рсжали, тартибли ташкил этиш ва тарбиявий самарадорлигини таъминлаш чора-тадбирларини кўриш;

ҳудудда жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликиинг олдипи олиш, одамларни хушёрлик ва огоҳликка даъват этиш, ёшларда ёт гояларга қарши мафкуравий иммунитстни мустаҳкамлаш, ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига муросасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган самарали тартибот тизимини йўлга қўйиш;

аҳоли орасида диний экстремизм, терроризм, гиёҳвандлик, одам савдоси, ноқопуний миграция, “оммавий маданият” тахдидларидан огоҳ қилишга қаратилган ирофилактик маърифий, тарбиявий чора-тадбирларга раҳбарлик қилиш;

аҳоли орасида меҳр-оқибат, меҳр-шавқат, мурувват ва ҳиммат, инсофу диёнат, виждонийлик, аҳиллик ва тотувлик, фидойилик, ватанпарварлик, олижаноблик ва бошқа фазилатларни тартиб қилиш ҳамда маъиавий-маърифий ишларни ривожлантиришда маҳалла институтииинг ўрии ва ролини ошириш борасидаги ишларга раҳбарлик қилиш;

мамлакатда олиб борилаётган маънавий-маърифий ишлар бўйича сиёсатнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, ҳудудда ташкил этиладигап чора-тадбирлар мазмуни, самарадорлигини таҳлил қилиш, соҳаларнинг тизимли фаолиятини ташкил қилиш;

оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ташкил этиш масалаларипи мувофиқлапггириш, оммавий тадбирларни ўтказишнинг белгиланган тартибига риоя этиш юзасидан назоратни таъминлаш;

с) жамоат ва диний ташкилотлар билан алоқалар соҳасида: маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан биргаликда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ижтимоий ва диний масалаларни ҳал этишда ягона сиёсат олиб бориш;

давлат органларининг туманда жойлашган жамоат ва диний ташкилотлар билан ўзаро алоқаси ва ҳамкорлигини таъминлаш;

қопуи ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган дипий ташкилотларнинг манфаатларини ҳисобга олиш бўйича давлат сиёсатини амалга ошириш;

давлат органларининг жамоат ва диний ташкилотлар билан ўзаро ҳаракатларини мувофиқлаштириш ҳамда виждон эркиплиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонуи ҳужжатлари ижросини назорат қилиш;

"Ҳаж" ва "Умра" тадбирларипи ўтказишда маҳаллий давлат, жамоатчилик ва диний ташкилотларнинг фаолиягиии мувофиқлаштириш;

маънавий ва миллий қадриятларга, халқимизнинг дииий эътиқодлари ва урф-одатларига қарши йўналтирилган мафкуравий таҳдидларга қарши самарали курашиш, ёт ғояларни тарқатишга қарши кураш олиб бориш тадбирлари амалга оширилишини таъминлаш;

миллатлараро тотувликни ва диний багри кенгликни таъминлашда давлат органларининг жамоаг ташкилоглари ва диний ташкилоглар билан ҳамкорлигипи мувофиқлаштириш;

миллатлараро дўстлик принципларини қарор тогггиришга, миллатлараро муносабатлар мадаииятини ривожлаигиришга йўналтирилган жамоатчилик ташаббусларини рағбатлантириш, мувофиқлашгириш ва тақдирлаш чора-тадбирларини кўриш;

Ўзбскистон фахрийларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш “Нуроиий” жам армаси, Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолиятиии мувофиқлаштириш бўйича туман Кенгаши ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларининг минтақавий тузилмалари фаолиятига кўмаклашиш;

ф) Хотин-қизлар қўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш соҳасида:

ҳоким ўринбосарининг Ўзбекистон Республикаси Конституциясида, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлари, Ўзбекисгон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишлари, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси буйруқлари, Бошқарув йиғилиш қарорларида белгиланган ваколаглари амалга оширилишини давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан биргалиқца таъминлаш;

а)      хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида уларнинг роли ва фаоллигини ошириш масалаларида давлат сиёсатини амалга ошириш соҳасида:

хотип-қизларнинг мақомини, маънавий ва интеллектуал салоҳиятини ошириш, уларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлаш, ҳуқуқий маданиятини, оила ва жамиятдаги ролини ошириш;

давлат ва жамоат органларини жалб эттан ҳолда ёш оилаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, улар учун муносиб ҳаёт шароитларини яратиш соҳасида тадбирлар комгшексини амалга ошириш бўйича тизимли иш олиб борилишини ташкил этиш;

хотин-қизлар масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ишлаб чиқилишида ва уларпи амалга оширишда, уларнинг моҳияти ва аҳамиятини тартиб қилиш ва тушуптиришда, ижроси устидан жамоатчилик иазоратиии йўлга қўйишда фаол иштирок этиш;

қизларнинг ижодий ва интсллектуал салоҳиятини аниқлаш, ривожлантириш ва рагбатлантириш мақсадида Зулфия помидаги Давлат мукофотига иомзодларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, иқтидорли, қобилиятли қизлар заҳираси билан тизимли иш олиб борилишиип ташкил этиш, Зулфия иомидаги Давлат мукофоти бўйича ҳудудий комиссиялар фаолиятин такомиллаштириш;

гашаббускор, амалий иш тажрибасига эга бўлгаи қизлардаи кадрлар заҳирасини шакллантириш ва уларнинг номзодларини тегишли раҳбарлик лавозимларига тавсия этиш тизимини йўлга қўйиш;

хотип-қизларнинг нодавлат иотижорат ташкилотлари фаолияти шаффофлигини таъминлаш, уларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётида фаол иштирок этишига кўмаклашиш ва улар фаолиятини мувофиқлашгириш;

хотип-қизлар ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқлари ва манфаатлариип ҳимоя қилиш бўйича ишларда хотип-қизлар қўмиталари билан фуқаролик жамияти институтлари, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари ўртасида ижтимоий шерикликни кенгайтириш, хотин-қизларга манзилли ижтимоий ёрдам бериш ишларини ташкил этиш;

б)         огир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларнинг муаммолариии ўз вақтида аниқлаш ва уларга ёрдам бериш соҳасида:

жойлардаги огир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларии, шу жумладап, ногиронлиги бўлган хотин-қизларни ўз вақтида аниқлаш, улар билаи аниқ мақсадга йўналгирилган ва якка тартибда иш олиб борилишини ташкил этиш;

ёрдамга муҳтож бўлган, шу жумладан, ногиронлиги бўлгап хотин-қизлар, тўлиқ бўлмаган  оилада болани (болаларни) тарбиялаётган ва турар жой шароитлари яхшиланишига муҳтож бўлган кам таъминланган оилаларнинг манзилли рўйхатларини тузиш;

ёрдамга муҳтож бўлган ва огир ижтимоий вазиятта тушиб қолган оилаларнинг қизларини ўқитиш мақсадида тизимли чора-гадбирларни амалга ошириш, уларнинг дам олишиин ҳамда уларга зауррий тиббий ва психологик ёрдам берилишинии ташкил этиш;

оилавий ва шахслараро низоларнинг, ўз жонига қасд қилишга ҳамда жамият ва оилада маънавий-ахлоқий муҳитта салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган бошқа ҳолатларнинг барвақт профиликтикаси бўйича маизилли ишлар олиб бориш;

оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитни согломлаштириш, никоҳ ва оила иис!’итутини мустаҳкамлаш, иикоҳ шартномаларининг хусусиятлари ва шартлари, фарзандлар тарбияси учун ота-оналарнииг бсвосита масъулияти, қизларни оилавий ҳаётга тайёрлаш билан боғлиқ тизимли тартибот тадбирларини йўлга қўйиш.

в)     хотин-қизларии ишга жойлаштириш ва уларнинг ижтимоий ва мсҳнат ҳуқуқларини таъминлаш соҳасида:

бапдлик дастури доирасида хотин-қизларни, айниқса касб-ҳунар коллсжлари битирувчиларини ишга жойлаштиришга кўмаклашиш, улар бапдлигипипг сифати, доимий иш ўрии билан таъминланганлиги юзасидан амалий назоратни йўлга қўйиш;

хотин-қизларни, айниқса қишлоқ жойлардаги оилавий ва хусусий тадбиркорликка, ҳунармандчиликка кенг жалб этишда, кредит ва бошқа рссурсларни жалб этишда давлат хизматларидан фойдаланиш;

хотип-қизларнинг меҳнаг қилиш ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ишларининг ҳолатини ўрганиш ва гаҳлил қилиш, меҳнат муносабатлари соҳасида, шу жумладап, ҳомиладор аёлларга ва кичик ёшдаги болалари бўлгап аёлларга қўшимча имтиёзлар бериш соҳасида давлат ва нодавлат ташкилотларинипг мустаҳкам ҳамкорлигини йўлга қўйиш;

тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишни хоҳлайдиган аёлларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларга имтиёзли кредитлар ажратишда кўмаклашиш, берилган имтиёзлар тўғри қўллапиши масалаларини тартибга солувчи, давлат рўйхатидаи ва бошқа тартиботлардан ўтиш, меҳнат муносабатларига киришиш бўйича қонунчилик ҳужжатлари юзасидан тушуптиришлар олишда уларга ёрдам бериш;

г)     жиноят содир этишга мойил бўлганлар билан якка тартибда иш олиб бориш орқали хотин-қизлар орасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси соҳасида:

ҳуқуқпи муҳофаза қилиш органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш оргалари ва бошқа ташкилотлар билаи биргаликда хотин-қизлар орасида жипоятчилик ва ҳуқуқбузарилклира профилакгикасини самарали ташкил этишга йўналтирилган чора-тадбирларни ташкил этиш;

хотип-қизлар орасида ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий тартибот , ҳуқуқий маданиятии ошириш ишларини ташкил этиш, оилаларда ижтимоий-маданий муҳи'п'а салбий таъсир кўрсатиш мумукип бўлган вазиятларнинг олдини олиш чора-тадбирларини белгилаш;

жиноят содир этишга мойил бўлган хотин-қизлар билан якка тартибда иш олиб бориш бўйича ички ишлар органлари билан ҳамкорлик қилиш;

жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган, махсус ўқув-тарбия муассасаларидан, ижтимоий реабилитация ва хотин-қизларни мослаштириш муассасаларидан қайтган хотин-қизларни ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштирииши ташкил этиш.

д)      "йўл хариталари"ни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш соҳасида:

мутасаддилик қиладиган ташкилотлар билан биргаликда хорижий мамлакатлар билан ҳамкорликни чуқурлаштириш, шунингдек, туманпипг тегишли тармоқлари ва ҳудудларидаги масалалар бўйича "йўл хариталари" лойиҳаларига киритиш учун таклифлар тайёрланишини ташкил этиш;

бўлим ваколатларига кирадиган масалалар бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг хорижий мамлакатларга ташрифлари ва туманга сафарлари натижалари бўйича тасдиқланган "йўл хариталари" бажарилиш устидан тизимли назорат амалга оширилишини мувофиқлаштириш;

тегишли масалалар юзасидан ҳудудий бошқарув органлари, тижорат банкларининг "йўл хариталари"ни амалга ошириш тўғрисидаги ахбороти, материаллар ва ҳисоботлар тақдим этилишини таъминлаш ҳамда уларпи муҳокама қилиш учун туман ҳокмлиги йиғилишларига киритиш;

"йўл хариталари" амалга оширилиши самарадорлиги юзасидан тақдим этиладиган ахборот ва материалларни ҳар томонлама танқидий таҳлил қилиш ва умумлаштириш.

Ҳокимнинг ўринбосарлари қонун ҳужжатларига ва ҳоким томонидан тасдиқланадиган функционал вазифалар тақсимотига мувофиқ бошқа вазифаларпи ҳам бажарадилар.

17. Ҳокимиинг ёрдамчиси:

Узбекистоп Республикаси Олий Мажлиси палаталаринипг, Узбекистои Республикаси Президенти ва унинг Девонининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бевосита ҳокимга йўлланган ёзма топшириқлари тўғрисида ўз вақтида ахборот берилиши юзасидан тизимли назоратни таъмиилайди ва ҳокимнинг резолюциясига мувофиқ унинг ижросини ташкил этади;

Узбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари,  Ўзбекистон Республикаси Президенти ва унинг Девони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли топшириқлари бажарилишини назорат қилиш ва таҳлил этишни таъминлайди, тоишириқларнинг бажарилиши ва натижалари тўғрисида ҳокимга ахборот беради;

ҳокимнинг жорий иш режаларини шакллантиришда иштирок этади ва уларнинг ижросиии ташкил қилади;

ҳокимнинг номига тушган хат-хабарларни таҳлил қилади, пухта экснсртизадан ўтказади, зарурият бўлганда, бошқарув аипаратининг таркибий бўлипмалари билан биргаликда тегишли топшириқларни (фишкаларни) тайсрлайди, тегишли материаллар ҳақида ҳокимга ахборот беради ва имзоланган топшириқларнинг белгиланган тартибда ижрочиларга юборилишини ташкил этади;

жисмоний шахсларнинг ва юридик шахслар вакилларининг ҳоким томонидан қабул қилинишини ташкил этади ҳамда жисмопий ва юридик шахсларнинг огзаки, ёзма ва электрон мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари бўйича қабул қилинган тоишириқларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъмиилайди;

ҳоким томонидан юкланган ва функционал вазифаларда назарда тутилгаи бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

18. Ташкилий-назорат гуруҳи:

ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирларини амалга оширади ҳамда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, фармойишлари ва тоишириқлари, шунингдек халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари бажарилиши ҳолатини ўрганиш чора-тадбирларини амалга оширади;

туман ҳокимлиги таркибий бўлинмалари билан биргаликда белгиланган тартибда ҳокимлик иш режаси лойиҳасини шакллантиради, унинг бажарилиши юзасидан назоратни ташкил этади;

бошқарув аппарати раҳбарлари ва мутахассисларини қайта тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш, уларни рағбатлантириш ва уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш тўғрисидаги таклифларни ҳокимга кўриб чиқиши учун белгиланган тартибда киритади;

тасдиқланган лавозимлар номенклатурасига мувофиқ кадрларни танлаш, жой-жойига қўйиш, мутахассисларни тайинлаш ва лавозимидан озод қилиш чора-тадбирлари комплексини амалга оширади, кўриб чиқилаётган иомзодларни ҳар томонлама ўрганишни ва улар бўйича ишончли материаллар тайёрланишини таъминлайди;

келгусида ҳудудий бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг раҳбарлик лавозимларига кўтариш учун бошқарув кадрлари захирасини шакллантириш ишларини ташкил этади;

ҳудудий бошқарув органларининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг бошқарув кадрлари фаолиятининг тизимли мониторингини олиб боради;

бошқарув кадрларини ҳисобга олиш, уларнинг шахсий ҳужжатлар йиғма жилдларини шакллантириш ва юритиш ишларини ташкил қилади;

захирага киритилган бошқарув кадрларининг касбий билимларини доимий такомиллаштириш, малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш жараёнини ташкил қилади;

ҳокимнинг ўринбосарлари билан биргаликда мутасаддилик қиладиган ҳокимлик аппарати кадрларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод қилиш бўйича таклифлар тайёрлайди;

ҳудудий бошқарув органларининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг бошқарув

 кадрлари ва уларнинг захираси тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантиришни ва доимий янгилаб боришни таъминлайди;

давлат мукофотларига тавсия этиш юзасидан тегишли ҳужжатларни туман ҳокимлиги бошқарув аппаратининг таркибий бўлинмалари, давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг ҳудудий бўлимлари, жамоат ташкилотларининг таклифларини олиш, уларни ишчи гуруҳ билан биргалиқда ўрганиб чиқиб, туман ҳокимига киритиш;

ташкилий-кадрлар масалалари бўйича ҳокимнинг қарорлари ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлайди;

Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қонунчилик палатаси ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари депутатлари сайловларини, Ўзбекистон Республикаси референдумларини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тегишли сайлов комиссияларига ёрдам кўрсатади;

халқ депутатлари туман Кенгашининг, унинг комиссияларининг ва бошқа ишчи органларнинг фаолиятини ташкилий-техник жиҳатдан таъминлайди, депутатларга уларнииг ўз ваколатларини амалга оширишда кўмаклашади;

фуқароларнинг маҳалла йиғинлари раислари (оқсоқоллари) сайловларини ташкил этиш ва ўтказишда ҳудудий давлат органларига кўмаклашади;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Админстрацияси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аппарати билан ўзаро ҳамкорлик қилади;

Ташкилий-назорат гуруҳи тўғрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 1. Ахборот-таҳлил гуруҳи:

туманпи ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришдаги тснденциялар тавсифловчи таҳлилий материалларпи туман ҳокимлиги таркибий бўлипмалари билан бирга туман ҳокимига такдим этади;

визлоят ҳокими топшириғига бииоан туман ҳокимининг айрим қарорлари ва ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари, шуниигдек мақсадли ва комплекс дастурлар бажарилиши мониторингини иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларпи ривожлантириш билан боғлиқ ҳолда амалга оширади;

эпг муҳим иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича туман ҳокими қарорлари, тармоқ ва мингақавий дастурлар лойиҳасини ишлаб чиқишда қатнашиш, қисқа, ўрта ва узоқ муддатли истиқболда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегияси бўйича таклифларни, макроиқтисодий, тармоқ ва минтақавий ривожлантириш дастурларипи ишлаб чиқишда қатпашади;

туман корхона ва ташкилотлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари ҳамда бошқа манфаатдорлар билан ахборот-таҳлил гуруҳи ваколатига кирувчи масалалар бўйича мустақил равишда ёзишмалар олиб боради;

ҳокимликнинг иш режаси бажарилиши мониторингиии ташкил этади, Узбскистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси апиарати билан ўзаро ҳамкорлик қилади;

туман ҳокимлиги таркибий бўлинмалари билан биргаликда ҳоким томонидан ўтказиладиган мажлисларда, шу жумладаи ҳар ҳафталик аппарат йиғилишларининг кун тартиби лойиҳаларини шакллантиради, ҳокимга тасдиқлатади ва тегишли ҳужжатлар тайёрланишини таъминлайди;

ҳоким томонидан ўтказиладиган мажлисларни ташкил этади, топшириқларни умумлаштиради, уларнинг бажарилишини назорат қилади, ҳокимпи уларнинг бажарилиши ва патижалари тўғрисида белгиланган муддатларда хабардор қилади;

ҳар ҳафталик аппарат йиғилишларини ташкил этади, йиғилишлар кун тартибидаги масалалар бўйича маълумотларни туман ҳокимлиги бошқарув аппарати тегишли таркибий бўлинмалари билан биргаликда тайёрлайди;

бошқарув аппаратининг таркибий бўлинмалари билан биргаликда ҳокимнииг кўриб чиқиши учун ахборот-маълумотнома ва бошқа материалларни, шунингдек ҳокимнинг маърузалари ва нутқларини тайёрлайди; халқ депутатлари туман Кенгаши ҳамда ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳаларини экспертизадан ўтказишни ташкил этиш ва сифатли тайёрлаш бўйича ҳокимнинг ўринбосарлари билан ўзаро мустаҳкам ҳамкорлик қилади;

экснсртиза натижалари бўйича ҳужжатлар лойиҳалари ҳақида ҳокимга ахборот беради, ҳоким томонидаи имзоланган ҳужжатларга виза қўяди ва уларнипг чиқарилишини ташкил этади;

халқ депутатлари туман Кенгаши ҳамда ҳокимиинг ҳужжатлари ва тошпириқлари бажарилиши юзасидан туман корхона ва ташкилотлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари томонидан олиб борилаётган ишларни белгиланган тартибда ўрганади;

амалга оширилаётган ҳатги-ҳаракатлар тўғрисида жамоатчиликии дархол хабардор қилиш ҳамда ҳокимликнинг фаолияти матбуот, радио, телсвидение ва бутунжаҳон Интернет ахборот тармогида ҳолисона ёритилиши учун бошқарув аппаратининг оммавий ахборог воситалари билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлайди;

халқ денутатлари туман Кенгашииинг ва ҳокимликнинг фаолиятини янада тўлиқ ва холисона ёритиш мақсадида миллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари ҳамда журналистлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади;

матбуог конференциялари, брифинглар ўтказиш, интервьюлар олишни ва ҳокимликпипг раҳбарияти ва ходимлари билан оммавий ахборот воситалари вакилларипипг бошқа учрашувлариии ташкил қилади;

халқ депутатлари туман Кенгашининг ва ҳокимликнипг фаолияти масалалари юзасидан жамоатчилик фикрини хамда миллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари нуқтаи назарини ўрганиш бўйича таҳлилий ишларпи амалга оширади, ҳокимлик рахбариятига ахборот бериш учун матбуотда эълон қилинган долзарб материаллар шархларини тайёрлайди;

оммавий ахборот воситалари билан ахборот-маълумотномаларни эълон қилиш ишларини амалга ошириш учун халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимлик фаолияти тўғрисидаги таҳлилий, статистик ва бошқа материаллар маълумотларининг тизимлаштирилган банкини ташкил қилади;

Ахборот-таҳлил гуруҳи тўғрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига мувофиқ бошқа ваколагларни амалга оширади.

 1. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар масалалари гуруҳи:

қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар бўйича ҳокимликка юклангап вазифаларнинг амалга оширилишини таъминлайди;

жамоат тартибига риоя этишии, фуқаролар хавфсизлигини, уларнипг ҳуқуқлари ва эркинликлари ва соғлиғини муҳофаза қилишни, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олинши таъминлаш, паспорт-виза рсжимига риоя қилиш, ҳуқуқбузарликларни содир эттан шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш масалаларида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятини қонунчиликда белгиланган ваколатлар доирасида мувофиқлаштиради;

ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар содир этган шахслар билан ишлаш масалаларида ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа давлат ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорлик қилишни таъминлайди;

ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича дастурлар ишлаб чиқилиши, тасдиқланиши ва амалга оширилишипи таъминлайди;

ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг ҳолатиии таҳлил қилиш, жиноятчиликка қарши курашиш ва жиноятчиликни қисқартириш шакллари ва усулларини, шуниигдек чора-тадбирлариии ишлаб чиқиш ишларини ташкил этади;

жипоятчилик, терроризм ва диний экстремизмга қарши курашишга жамоатчиликни кенг жалб этиш ишларини ташкил қилиш йўли билан қонун устуворлигини таъминлаш чора-тадбирларини амалга оширади;

давлат стратегик ва сафарбарлик захираларини шакллантиришни, шу жумладаи, уларни тўплаш, сақлаш ва янгилаб боришни, шунингдек давлат стратегик ва сафарбарлик захираларидан белгиланган тартибда тезкорлик билан фойдаланишга доимий тайёр бўлишни таъминлаш ишларини мувофиқлаштиради;

ҳокимнинг тегишли ўринбосарлари билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Давлат чегараларини делимитация, демаркация ва редемаркация қилиш, чегаралар яқинидаги муаммоларпи ҳал этиш, нолегал миграцияга қарши курашиш, республика ҳудудига товарлар ва контрафакт маҳсулотларни ноқонуний олиб кириш масалалари билан боғлиқ тадбирларни белгиланган тартибда амалга оширади;

мудофаа қудратини таъминлаш, ҳарбий хизматга мажбур шахсларпи ҳисобга олиш чора-тадбирларини амалга ошириш, бронга қўйиш масалалари бўйича ҳудудий бошқарув органлари фаолиятини мувофиқлаштиради;

фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларнинг оқибатларини тугагиш, табиий офатлар, эпидемиялар ва бошқа экстремал ҳолатларда тегишли органларнинг ишларини ташкил эгади ва мувофиқлаштиради;

гуруҳда махфийлик режимини ва гуруҳ фаолиятига дахлдор бўлган давлат сирлар ҳисобланадиган ҳужжатларни ҳимоя қилишни таъминлайди;

ҳоким томонидан ўтказиладиган ҳуқуқпи муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар масалалари бўйича йиғилишларнинг кун тартиби лойиҳаларини шакллаптиради, ҳокимга тасдиқлатади ва тегишли ҳужжатларнинг тайёрланишини таъминлайди;

ҳоким томоиидан ўтказиладиган ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияги, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар масалалари бўйича йиғилишларпи ташкил қилади, тоншириқларни умумлаштиради, уларнинг бажарилишини назорат қилади, улариинг бажарилиши ва натижалари тўғрисида ҳокимни белгиланган муддатларда хабардор қилади;

Ҳуқуқпи муҳофаза қилиш органлари фаолияти, ҳарбий сафарбарлик ва фавқулодда вазиятлар масалалари гуруҳи тўғрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 1. Вояга егмаганлар ишлари бўйича ҳудудий идоралараро комиссия котибипипг фаолияти  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сон қарори билан тасдиқланган Вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар тўғрисидаги Низом талабларига мувофиқ ташкил этилади.
 2. Юридик хизмат бошлиги ва бош юрископсультнинг фаолияти  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 яивардаги ПҚ-2733-сон қарори билан тасдиқланган Давлат органлари ва ташкилотларининг юридик хизмати тўғрисидаги Низом талабларига мувофиқ ташкил этилади.
 3. Ишлар бўлими :

бўлим агшарати фаолиятини ташкилий-техник жиҳатдап таъмиилашни, ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш йўли билан ишлар сифатини яхшилашни амалга оширади;

тасдиқлапган иорматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ иш юритиш ва архив ишларини гашкил этишни таъминлайди, тушадиган хат-хабарларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш, ҳисобга олиш, тақсимлаш ва мапсублиггна кўра юборишни, чиқувчи хат-хабарларни қабул қилиш ва жўнатишпи ташкил қилади;

халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатларшш рўйхатдан ўтказиш, ҳисобга олиш, расмийлаштириш, кўпайтиришни ва шу жумладап электрон почта орқали жўнатишни таъминлайди;

ҳокимнинг ёрдамчиси ва ҳоким ўринбосарларининг бўлимлари билаи биргалиқда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини белгиланган тартибда кўриб чиқишни ташкил қилади;

бошқа таркибий бўлинмалар билан биргаликда халқ депутатлари туман Кснгагаи сессияларига ва богақа йиғилишларга техник хизмат кўрсатишни тагакил қилади;

ҳокимликнинг фаолиятини молиявий-хўжалик ва моддий-тсхник таъминлагани ташкил қилади, ҳокимлик ходимлари учун зарур шарт- шароитларии яратиш тадбирларини амалга оширади, молия интизомига риоя этилигаи юзасидан назоратни амалга оширади;

махфийлик режимини ва давлат сирлари ҳисобланадиган ма'ьлумотларни ёки қонуп билан қўриқланадиган бошқа сирларни ҳимоя қилипши таъминлайди;

Ишлар бўлими  тўғрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига мувофиқ богақа ваколатларни амалга оширади.

 1. Ҳоким ўринбосарининг бўлими:

ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш бўйича ҳоким ўринбосари ишларини ташкил қилади;

 ҳокимликка киритилган таклифларнинг ҳамда бўлим юритиши соҳасига кирувчи масалалар бўйича халқ депутаглари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳалари кўриб чиқилишини таъминлайди, уларнинг экспсрт жиҳатдан ишлаб чиқилишини, қабул қилинган ҳужжатларнинг бажарилишини пазорат қилади;

тизимли мониторинг ташкил этилишипи ва тегишли тармоқлар ҳамда соҳаларда иқтисодий ислоҳотларнинг ҳолати ва натижадорлиги тўғрисидаги маълумотлар бапки шакллаитирилишини, шунингдек муаммоли масалаларни ҳал этиш бўйича амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва амалга оширилишини, тармоқларни ривожлантиришнинг истиқболли вазифалари амалга оширилишини таъминлайди;

ҳоким ва ёки унинг ўринбосари томонидан ўгказиладиган мажлислар, шу жумладан ҳар ҳафталик аппарат йиғилишлари ва турли комиссиялар мажлислари матсриаллари тайёрланишини ва уларда қабул қилипгаи қарорлар расмийлаштирилишини таъминлайди ва ҳокимнинг қарорларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

25. Тадбиркорлик ва ишбилармоплик муҳитини ривожлантириш, экспортга кўмаклашиш ва қуллаб-қувватлаш гуруҳи:

бизиссии юритиш, шу жумладап бизиесни рўйхатдан ўтказиш, ср участкалари бериш, кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, муҳандислик-коммуникация тармоқларига уланиш, ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш ва шу кабилар бўйича халқаро ташкилотларнинг тадқиқотлари доирасида баҳоланадиган тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги қоиун ҳужжатлари нормалари ва талабларининг амалда жорий этилиши мониторингипи олиб боради ва чуқур таҳлил қилади;

“ягона дарча” тамойили бўйича тадбиркорлик субъсктларига давлат хизматлари кўрсатувчи ягона марказларнинг ва давлат хизматлари кўрсатувчи бошқа ваколатли органларнинг фаолиятини, шунингдек давлат органлари билан тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг бевосита алокасиз шаклларини жорий этишнинг ҳолатини таҳлил қилади;

ишбилармонлик муҳити иидикаторларини баҳолаш ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўтказилган сўровлар натижалари асосида тадбиркорлик ва ишбилармоилик муҳитини ривожлантириш юзасидан кўриластган чора- тадбирларнинг натижадорлиги тўғрисидаги таҳлилий материалларни тайсрлайди ва кейинчалик уларни Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлигига киритади;

Ҳудудда ишбилармонлик муҳитини янада яхшилашга, шунингдек тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлашга ҳамда кичик ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантиришни рагбатлантиришга йўпалгирилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштиришга доир таклифларни ишлаб чиқади;

ҳудуднинг экснорт салоҳиятини юксалтириш, кичик бизнес субъектлари экспортига кўмаклашиш, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш, кичик бизнес субъектларини экспорт фаолиятига жалб қилиш юзасидан чора-тадбирлар ва таклифлар ишлаб чиқади ва амалга оширилишини таъминлайди;

ҳудуддаги тадбиркорлик субъектларининг чет давлатларда ўтказиладиган кўргазмаларда ўз маҳсулотлари билан иштирок этишига ҳамда чет давлатларда савдо уйлари ташкил қилишига кўмаклашади;

туризм хизматлари экспортини кўиайтириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади ва амалиётга жорий этилишини таъминлайди;

гадбиркорликии ривожлантиришдаги, маҳсулот экспорти борасидаги энг муҳим муаммолар бўйича семинарлар ва давра суҳбатларини мунтазам ўтказиш, шунингдек тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш юзасидан кўрилаётган чора-тадбирлариинг самарадорлиги тўғрисидаги материалларпи оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш йўли билан тадбиркорлик субъектлари орасида ахборот ва тушунтириш ишлариии ташкил этади.

Тадбиркорлик ва ишбилармонлик муҳигиии ривожлантириш, экспортга кўмаклашиш ва қуллаб-қувватлаш гуруҳи тўғрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 1. Бошқарув аппарати таркибий бўлинмасининг раҳбари (Бўлим мудири ва бошқалар):

таркибий бўлинмага бевосита раҳбарлик қилади, ўз мутахассисларининг ишларини  ташкил қилади ҳамда бўлинмага юклаигаи вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши юзасидан жавоб беради;

киритилган таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳаларини кўриб чиқишда давлат принципларига қатъий риоя қилинишини таъминлайди, уларнипг эксперт жиҳатидан ишлаб чиқилишини ташкил қилади ва тайёрлангап ҳужжатлар лойиҳаларига виза қўяди. Тегишли ҳужжатлар қабул қилингандан ксйин уларнинг бажарилиши юзасидан тизимли назоратни таъминлайди;

тасдиқланган тузилмага ва штатлар рўйхатига мувофиқ лавозимга тавсия этилаётган номзодлар, мутахассислариинг касбий даражасипи ва иш малакасипи ошириш, уларни рагбатлантириш ва уларга жазо чоралари кўриш бўйича таклифларни пухта ишлаб чиқади ва киритади;

 мутахассислар ўртасида вазифалар тақсимотини, шунингдек бўлииманинг ярим йиллик иш режаси лойиҳасини ишлаб чиқади ва тасдиқлашга киритади, мутахассисларнинг иш режаларини тасдиқлайди;

ҳоким ёки унинг ўринбосари ўтказадиган йиғилишларда, шу жумладан ҳар ҳафталик аппарат йиғилишларида ва комиссиялар мажлисларида, шунингдек бўлимнинг иш юритиш соҳасига кирувчи масалалар бўйича ўтказиладиган бошқа йиғилишларда қатнашади;

иш юритишии белгиланган гартибда олиб боришни таъминлайди, чиқувчи хат-хабарларни имзолайди.

27. Бош му гахассис (етакчи мутахассис, биринчи тоифали мутахассис): функционал вазифаларга мувофиқ таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳаларининг сифатли ишлаб чиқилиши, ишончлилиги ва ўз вақтида тайёрланиши ҳамда функционал вазифаларга мувофиқ топшириқлар ва қабул қилинган ҳужжатларнинг бажарилиши юзасидан назоратнинг таъминлапиши учуи шахсан жавоб беради;

тегишли давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан тақдим этилган таклифларни ва ҳужжатлар лойиҳаларини ҳар томоилама таҳлил қилади, улар бўйича таҳлилий материалларни ва эксперт таклифларни тайёрлайди, шунингдек уларнинг' қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда зарур тарзда келишилишини таъминлайди;

материаллар ва ҳужжатлар лойиҳалари тўғрисида бўлим мудирлари, шунингдек белгиланган тартибда ҳокимнинг ўринбосарига ахборот беради;

қабул қилинган ҳужжатлар бўйича назорат режасини ёки ташкилий чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва белгилаиган тартибда тасдиқлаш учун киритади, иқтисодиётнинг тегишли тармоқлари ва соҳалари бўйича – Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарииинг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентинипг ҳужжатлари ва тоишириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари, халқ деиутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари бажарилишини таҳлил қилади;

тегишли функционал масалалар ва ҳужжатлар бўйича тизимлаштирилган маълумотлар базаси шакллантирилиши ва юритилишини, унинг мунтазам равишда янгиланишини ташкил этади;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари аппаратларининг таркибий бўлинмалари (иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий хизмаглар) ишларининг ҳолати ва натижадорлигини доимий равишда ўргаиади, улар фаолияти самарадорлигини ошириш юзасидан таклифлар киритади;

ҳоким ва ёки унинг ўринбосари томонидан ўтказиладиган мажлисларда, шу жумладан ҳар ҳафталик аппаарат йиғилишларида ва ўзига бириктирилган масалалар бўйича ҳар хил комиссиялар мажлисларида белгиланган тартибда иштирок этади;

тегишли бўлинмалар тўғрисидаги пизомга ва функционал вазифаларга мувофиқ бошқа функцияларни амалга оширади.

28. Бошқарув аииарати бошқа таркибий бўлинмалари раҳбарлари ва мутахассисларининг вазифалари ва функциялари тегишли таркибий бўлипмалар тўғрисидаги низомларда ва ҳоким томонидан тасдиқлаиадигап фуикпиоиал вазифаларни тақсимлашда белгиланади.

29. Бошқарув аппаратини сақлаш ва моддий-техника жиҳатидаи таъминлаш белгиланган тартибда амалга оширилади.

 

 

 

Туман ҳокимининг

2018 йил   11  сентябрдаги

3235-сонли қарорга

2-илова

 

Пастдарғом туман ҳокимлиги ташкилий-назорат гуруҳи тўғрисида

НИЗОМ

 1. Умумий қоидалар
 1. Ушбу Низом “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сонли қарорига мувофиқ Пастдарғом тумани ҳокимлиги ташкилий-назорат гуруҳининг (бундан кейин “гуруҳ” деб юритилади) вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, масъулиятини ҳамда фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди. Гуруҳ туман ҳокимлигининг таркибий бўлинмаси ҳисобланиб, бевосита туман ҳокимига бўйсунади.
 2. Гуруҳ ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Ўзбскистоп Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президепти фармон, қарор ва фармойишлари, Олий Мажлис палаталари, Вазирлар Маҳкамаси, халқ депутатлари туман Кенгаши қарорлари, туман ҳокимининг қарор ва фармойишлари, Пастдарғом тумани ҳокимлиги бошқарув аппарати тўғрисидаги Пизом, шунингдек ушбу Низом асосида амалга оширади.

                                II. Гуруҳнинг вазифалари ва функциялари

 1. Гуруҳ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасипииг 2000 йил 3 августдаги “Туманлар, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари ташкилий кадрлар хизмати мақомини ўзгартириш тўғрисида”ги 303-сонли ҳамда 1999 йил 12 январдаги “Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 12-соили қарорлари ҳамда бошқа тегишли қонун ва қонун ости ҳужжатлариг асосан иш юритади.
 2. Қуйидагилар гуруҳнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирларини амалга ошириш, ҳудудий бошқарув органлари томонидан Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбскистои Республикаси Олий Мажлиси палаталаринипг қарорлари, Ўзбскистоп Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари, шунингдек халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари бажарилиши ҳолатини ўргапиш;

 туман ҳокимлиги таркибий бўлинмалари билан биргаликда белгиланган тартибда ҳокимлик ига режаси лойиҳасини шакллантирган ҳолда унинг бажарилиши юзасидан назоратни ташкил этиш белгилапган муддатларда туман ҳокимлиги таркибий бўлинмалари, ҳудудий бошқарув органлари раҳбар ва ходимларидан назоратдаги ҳужжатлар, қарор, фармойиш, йиғилиш баёнлари, чора-тадбирлар, назорат режалари ва бошқа топшириқларнинг ижроси тўғрисида маълумот олиш;

туман ҳокимлиги бошқарув аппаарати таркибий бўлинмаларида  Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор, фармойишлари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда уларнинг ижроси юзасидан қабул қилинган туман ҳокимининг ҳужжатлари бажарилишини таъминлаш чорасини кўриш;

бошқарув аппарати раҳбарлари ва мутахассисларини қайта тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш, рагбатлантириш ва интизомий жазо чораларини қўллаш тўғрисидаги таклифларни ҳокимнинг кўриб чиқиши учун белгиланган тартибда киритиш;

тасдиқланган лавозимлар номенклатурасига мувофиқ кадрларни танлаш, жой-жойига қўйиш, мутахассисларни тайинлаш ва лавозимидан озод қилиш чора-тадбирлари комплексини амалга ошириш, кўриб чиқилаётган номзодларни ҳар томонлама ўрганишни ва улар бўйича ишончли материаллар тайёрланишини таъминлаш;

келгусида ҳудудий бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг раҳбарлик лавозимларига кўтариш, ҳудудларда кадрларга бўлган эҳтиёж асосида амалдаги ва истиқболли кадрлар заҳирасини шакллантириш, уларни босқичма-босқич мўлжалланган лавозимларга тайёрлаб бориш учун мулкчилик шаклидан қатъий назар корхона, ташкилот ва муассасалар билан ҳамкорликда ишларни ташкиллаштириш;

ҳудудий бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг бошқарув кадрлари фаолиятининг тизимли мониторингини олиб бориш;

бошқарув кадрларини ҳисобга олиш, уларнинг шахсий ҳужжатлари йиғма жилдларини шакллантириш ва юритиш ишларини ташкил қилиш;

захирага киритилган бошқарув кадрларининг касбий билимларини доимий такомиллаштириш, малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш жараёнини ташкил қилиш;

туман ҳокимининг ўринбосарлари билан биргаликда ўзлари раҳбарлик қиладиган комплекслари (бўлимлар) ходимларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш, ташкилий-кадрлар масалалари бўйича ҳокимнинг қарорлари ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш;

ҳудудий бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг бошқарув кадрлари ва уларнинг захираси тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантиришни ва доимий янгилаб боришни таъминлаш;

раҳбар кадрлар алмашинуви (ротация) жараёнларини ўрганиб бориш ва бу борада таклифлар киритиш, таълим муассасалари ва ўқув юртлари билан кадрларга бўлган эҳтиёжни қондириш юзасидан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш;

ҳудудларда мунтазам равишда кадрлар билан ишлашнинг аҳволини таҳлил қилиш, ёш истеъдодли, мустақиллик ғояларига содиқ бўлгаи ватанпарвар, фидойи кадрларни танлаш ва улар тўғрисида раҳбариягга ахборот ва таклифлар бериб бориш;

шаҳар ва туманлар ҳокимликлари ташкилий-назорат гуруҳларига ташкилий-иазорат ва кадрлар иши бўйича амалий ёрдам кўрсатиш, уларни ахборотларини эшитиш;

давлат мукофотларига тавсия этиш юзасидан тегишли ҳужжатларни туман ҳокимлиги бошқарув аппаратининг таркибий бўлинмалари, ҳудудий бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, туман ва шаҳар ҳокимликларининг таклифларини олиш, уларни ишчи гуруҳ билан биргаликда ўрганиб чиқиб, туман ҳокимига киритиш;

туман ҳокимининг ўринбосарлари, ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликлари билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академиясига номзодларни танлаш, ўрганиш ва туман ҳокимига таклифлар киритиш;

ушбу Академияни битирувчилари ҳамда олий ўқув юртларини битирганларини кейинги иш фаолияти тўғрисида мониторинг ишларини олиб бориш;

ташкилий-кадрлар масалалари бўйича ҳоким раҳбарлигида ўтказиладиган йиғилишлар, мажлислар, учрашувлар ва бошқа тадбирларни ташкил этиш чора-тадбирларини кўриш;

Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қонунчилик палатаси ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари депутатлари сайловларини, Ўзбекистон Республикаси референдумларини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тегишли сайлов комиссияларига ёрдам кўрсатиш;

халқ депутатлари туман Кенгаши, унинг комиссиялари ва бошқа ишчи органларининг фаолиятини ташкилий-техник жиҳатдан таъминлаш, депутатларга уларнинг ўз ваколатларини амалга оширишда кўмаклашиш фуқаролар йиғинлари раислари (оқсоқоллари) ва уларнинг маслаҳагчилари сайловларини ташкил этиш ва ўтказишда ҳудудий давлат органларига кўмаклашиш;

маҳаллий давлат ҳокимияти органларига сайловлар тўғрисидаги қонунларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш борасида таклифлар тайёрлаш, барча турдаги сайлов комиссияларининг мустақил ва ошкора ишлашлари учун шароитлар яратиб беришга кўмаклашиш;

 Ўзбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Реснубликаси Президенти Девони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аппарати билан ўзаро ҳамкорлик қилиш;

заруратга қараб туман ҳокимлиги бошқарув аппаратининг таркибий бўлинмалари, ҳудудий бошқарув органларининг масъул мутахассисларини туман ҳокимлигида кўриб чиқиладиган масалаларни тайёрлаш ишларига жалб қилиш;

гуруҳ ваколатига кирувчи масалалар юзасидан туман ҳокимлиги бошқарув аппаратининг таркибий бўлинмалари, ҳудудий бошқарув органлари раҳбар ва ходимлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари аппарати ходимларини таклиф этиш ва уларнинг таклифларини кўриб чиқиш.

Гуруҳ тўғрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

                              III Гуруҳнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги

 1. Гуруҳ ўзига юкланган вазифалар ва функцияларпи бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликларидан белгиланган тартибда олиш ва сўраш;

туман ҳокими топшириғига биноан ҳудудий бошқарув органлари, жамоат ташкилотларининг йиғилишларида қатнашиш;

зарурат бўлганда, ташкилий-назорат ва кадрлар иши бўйича ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларни ишлаб чиқиш, ахборот ва таҳлилий материалларни, шунингдек халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимнипг ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш учун ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликлари раҳбарлари ва ходимларини таклиф этиш, ушбу мақсадлар учун ишчи гуруҳлар ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликлари томонидан киритилган халқ депутатлари туман Кенгаши ҳужжатлари лойиҳаларини пухта қайта ишлашни белгиланган тартибда талаб қилиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатларнинг, халқ депутатлари туман Кенгаши ҳужжатлари, ҳокимнинг ҳужжатлари ва топшириқлари, унинг ўринбосарлари топшириқлари бажарилиши юзасидан ишларини белгиланган тартибда ўрганиш.

Гуруҳнинг зарур материалларни, маълумотларни тақдим этиш, шунингдек ташкилий-назорат ва кадрлар иши бўйича туман ҳокимининг қарор, фармойишлари ва бошқа ҳужжатлар лойиҳаларини пухта ишлаб чиқиш бўйича талаблари, агар туман ҳокимининг топшириқларида бажаришнинг бошқа муддатлари белгиланмаган бўлса, гуруҳ белгилаган муддатларда бажарилиши керак.

 1. Гуруҳ:

ўзига юкланган вазифаларнинг зарур даражада ва самарали бажарилиши;

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари қарор ва топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон, қарор, фармойиш ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор, фармойиш ва топшириқлари, шунингдек туман ҳокимининг қарор, фармойиш ва топшириқлари ҳамда бошқа ҳужжатларнинг туман ҳокимлиги бошқарув аппарати таркибий бўлинмалари томонидан ўз вақтида ижро этилиши юзасидан назоратни ташкил этилиши;

кадрлар ҳисобга олинишининг ва улар билан ишлаш бўйича ҳисоботларнинг аҳволи, кадрлар бўйича ҳужжатларнинг сақланиши ва ишларнинг юритилиши учун жавоб беради.

Гуруҳ раҳбари ва ходимлари ўз вазифалари ва функциялари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка тортилади.

     IV. Гуруҳнинг тузилмаси

 1. Гуруҳнинг тузилмасига гуруҳ раҳбари, 1 нафардан етакчи ва 1-тоифали мутахассислар киради.
 2. Гуруҳнинг тузилмаси ва ходимларининг чекланган сони Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сонли қарори билан белгиланган.
 3. Гуруҳ ишига гуруҳ раҳбари раҳбарлик қилади.

Ташкилий-назорат гуруҳи раҳбари Самарқанд вилояти Ташкилий-назорат раҳбари билан келишган ҳолда ҳокимнинг фармойиши билан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади

Гуруҳ ходимлари бошқарув органларида ишлаган, тажрибали мутахассислар орасидан танланади, улар гуруҳ раҳбарининг таклифига асосан туман ҳокимининг фармойиши билан лавозимига тайинланади ва озод этилади.

Гуруҳ ўз фаолиятини иш режалари асосида олиб боради.

Гуруҳда ҳар ҳафтада йиғилишлар ўтказилиб, берилган топшириқлар, режаларнинг бажарилиши назорат этилиб, янги ҳафтага мўлжалланган ишлар ва топшириқлар белгилаб олинади.

Гуруҳ ходимлари ўзларига бириктирилган ташкилот, ташкилот ва муассасаларга тааллуқли масалалар бўйича ишларнипг аҳволи устидан назорат олиб борадилар.

Гуруҳда иш юритилиши, ҳужжатларнинг ижроси гуруҳ мутахассислари томонидан олиб борилади ҳамда бу ҳақда ҳар ойда гуруҳ раҳбарига маълумот бериб борилади.

  V. Гуруҳ фаолиятини ташкил этиш

 1. Гуруҳ ишлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари, туман ҳокимининг қарор, фармойиш ва топшириқларига мувофиқ, шунингдек туман ҳокимлигинииг иш режалари, гуруҳнинг иш режалари асосида ташкил эгилади.
 2. Гуруҳ раҳбари:

Гуруҳга бевосита раҳбарликни амалга оширади, мутахассислар ишларини ташкил қилади ҳамда мазкур Низомга мувофиқ гуруҳга юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши учун тўлиқ жавоб беради.

Гуруҳ мутахассислари ўртасида вазифаларни тақсимлайди ва уларнинг ишларини мувофиқлаштиради, ижро интизомини таъминлайди, соҳага оид ҳокимликда ўтказиладиган йиғилишларда қатнашади.

Туман ҳокимининг ўринбосарлари, таркибий бўлинмалар раҳбарлари билан биргаликда туман ҳокимлиги бошқарув аппаарати ходимлари ҳамда номенклатура бўйича ҳудудий бошқарув органлари раҳбар ходимларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод қилиш бўйича таклифлар тайёрлаб, бу билан боғлиқ ҳужжатларни туман ҳокимига киритади.

Ўз ваколати доирасида кадрларни танлаш, тавсия этиш ва алмаштириш масалаларини кўриб чиқади ва туман ҳокимлиги раҳбарияти билап келишилган ҳолда амалга оширади.

Кадрлар заҳираси сифати учун шахсан жавоб беради. Заҳирага олинган кадрларни босқичма-босқич мўлжалланган лавозимга тайёрлаб боришни ташкил этади.

Гуруҳ ишларини такомиллаштириш, мутахассислар иш малакасипи ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқади ва амалга оширади, чиқувчи хат-хабарларпи имзолайди, гуруҳ ваколатига кирадиган вазифаларни ҳал этиш чора-тадбирларини белгилайди.

Гуруҳ мутахассисларига ваколати доирасида топшириқлар беради ва уларнинг бажарилишини назорат қилади.

Ушбу Низомда кўрсатилган ваколатлар доирасида бошқа вазифаларни ҳам бажаради.

 1. Гуруҳ раҳбари вақтинчалик бўлмаган  тақдирда унинг вазифасини ўзининг кўрсатмаси ва туман ҳокими топшириғига кўра бош мутахассислардан бири бажаради.

12. Гуруҳнинг бош, етакчи ва 1-тоифали мутахассислари ўз фаолиятини белгиланган тартибда тасдиқланган функционал вазифаларга мувофиқ амалга оширади.

 

 

Туман ҳокимининг  2018 йил   11-сентябрдаги   3235-сонли қарорга  3-илова

 

Пастдарғом тумани ҳокимлиги иқтисодиёт ва тадбиркорлик масалалари бўлими тўғрисида

НИЗОМ

 1. Умумий қоидалар
 1. Ушбу Низом “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимимяти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сон қарорига мувофиқ туман ҳокимлиги иқтисодиёт ва тадбиркорлик масалалари бўлимининг (кейинги ўринда Бўлим деб аталади) вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, мас'ьулиятиии ҳамда фаолиятини ташкил этиш тартибиии белгилайди.
 2. Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президенгининг фармон, қарор ва фармойишларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларига, халқ депутатлари туман Кенгашининг ва туман ҳокимининг ҳужжагларига, шунингдек ушбу Низомга амал қилади.
 3. Бўлим ўз фаолиятини туман ҳокимининг иқгисодиёт ва тадбиркорлик масалалари бўйича биринчи ўринбосари раҳбарлигида амалга оширади.

Бўлим тадбиркорлик ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш, экспортга кўмаклашиш ва қўллаб-қувватлаш гуруҳи фаолиятини мувофиқлаиггиради.

 1. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажаришда туман ҳокимининг биринчи ўринбосари кўрсатмасига асосан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари, Ўзбекистон Республикаси Прсзидснти Девонининг тегишли хизматлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, шаҳар ва туман ҳокимликлари, ҳудудий бошқарув органлари ҳамда бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади.
 1. Бўлимшшг вазифалари ва функциялари
 1. Қуйидагилар бўлимнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

туман ҳокимининг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекисгон Республикаси Қопупи ва бошқа қонунларида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларида белгиланган ваколатлари амалга оширилишини ҳудудий бошқарув органлари билан биргаликда таъминлаш;

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан белгиланадиган энг муҳим устувор вазифаларга мувофиқ туман, шаҳар ва туманларни комплекс ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

Ўзбекистон Республикаси қонунларида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган ҳужжатларда белгиланадиган иқтисодиёт ва тадбиркорлик соҳасининг энг муҳим устувор вазифаларига мувофиқ ҳудудни комплекс ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш, республика миқёсида ишлаб чиқилган ва тасдиқланган мақсадли дастурларни ижросини таъминлаш;

туман, шаҳар ва туманларнинг макроиқтисодий кўрсаткичларини, шу жумладан, ялпи ҳудудий маҳсулот, саноат, хизмат кўрсатиш, чакана савдо айланмаси, экспорт, инфляция, бандлик, маҳаллий бюджетнинг ҳар йилги прогноз параметрларини асосланган ҳолда ишлаб чиқиш ва уни самарали ижросини ташкил қилиш, дебитор-кредитор қарздорликларни юзага келишини олдини олиш юзасидан тизимли ишларни амалга ошириш ва қарздорликни бартараф қилишнинг самарали усулларини жорий этиш;

иқтисодиёт масалалари бўйича тегишли ҳудудий бошқарув органларининг иш фаолиятини мувофиқлаштириш, аҳолини тадбиркор қилиш мақсадида улар билан тижорат банклари ўртасида мулоқот ўрнатиш учун ҳар бир хонадонга комплекс банк ва молиявий хизматларни таклиф қилиш орқали имтиёзли кредитлаш дастурларини ишлаб чиқиш ва сўзсиз амалга ошириш;

ҳудудий бошқарув органларида, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек почта ва телекоммуникацияларни ривожлантириш, ахборот фаолияти, архив иши, интеллектуал мулк объектларига ҳуқуқларни ҳуқуқий муҳофаза ва ҳимоя қилиш самарадорлигини ошириш;

почта ва телекоммуникациялар фаолияти, архив иши ва интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш ва уларга бўлган ҳуқуқларни ҳимоя қилиш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси ва туман ҳокими қарорлари бажарилишини ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари узвий ҳамкорлигини йўлга қўйиш, иқтисодиётнинг барча тармоқларини, шу жумладан, базавий тармоқларини узвий ривожланиши, бунда туман, шаҳар ва туман кесимида ишлаб чиқариш ва меҳнат ресурсларини оқилона жойлаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун ишлаб чиқаришни модернизациялаш, таркибий ўзгартириш ва диверсификацилашни амалга оншриш;

иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш, ҳудуд иқтисодиёти ва ижтимоий соҳасини комплекс ривожлантиришнинг асосий дастурларини, шу жумладап, саноаг, маҳаллийлаштириш, қишлоқ хўжалигининг барча соҳасини, айниқса пахта толасини ва мева-сабзавотни қайта ишлаш, хизматлар соҳасини ривожлантириш каби мақсадли дастурларни кафолатланган молиявий манбааларини аниқлаган ҳолда туман, шаҳар ва туманнинг маҳаллий бюджети параметрлари билан узвий тарзда ишлаб чиқиш ва сўзсиз амалга оширишни таъминлаш;

қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, кўп тармоқли фермер хўжаликларини молиявий қўллаб-қувватлаш, бу соҳани индустриялашган тармоққа айлантириш мақсадида қишлоқ хўжалигининг барча турдаги маҳсулотларини қайта ишлаш ва экспорт қилишни кескин кснгайтириш учун махсус дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

инсон манфаатларини таъминлаш, айниқса аҳолининг қишлоқ жойларда ҳаёт даражасини ва сифатини ошириш, янада фаровон ҳаёт кечириши учун пенсия ва нафақалар, реал даромадларини барқарор ошириш манбааларини яратиш, замонавий банк ва молия инфратузилмасини яратиш ҳисобига нақд пул тўловларини ўз вақтида амалга оширишни янги механизми ва тизимини жорий қилиш.

 1. Бўлим ўзига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги функцияларни амалга оширади:

 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги  Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва топшириқлари билан ҳокимликка юкланган вазифаларни бажариш юзасидан аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади;

Ўзбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Президенг Девониниш' гегишли хизматлари, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири, унинг ўринбосарлари, ҳоким ва унинг биринчи ўринбосари топшириқлари бўйича тегишли таҳлилий маълумотнома, статистик материаллар ва таклифларни умумлаштиради ва тайёрлайди;

 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони ва Вазирлар Маҳкамасига кўриб чиқиш учун киритиладиган, шунингдек халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокими томонидан қабул қилинадиган нормагив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳар томонлама иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилишини таъминлайди;

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президенгининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишлари бажарилиши юзасидан тизимли назоратни ташкил этади, уларнинг бажарилишини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирларпи ва
назорат режаларини ишлаб чиқади;

муаммоли масалаларни ҳал этиш ҳамда туман, шаҳар ва туман, шунингдек иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларини ривожлантиришнинг истиқболли вазифаларини амалга ошириш юзасидан таклифлар ва аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда ҳокимга ва унинг ўринбосарларига такдим этади;

иқтисодий соҳанинг муҳим устувор вазифалари, давлат дастурлари амалга оширилиши, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари бажарилиши бўйича тегишли тизимланган маълумотлар базасини шакллантиради ва юритади;

халқ депутатлари туман Кенгаши сессиялари, ҳоким ва унинг биринчи ўринбосарлари иштирокида ўтказиладиган йиғилишлар ва бошқа тадбирлар ўтказилишини таъминлайди, қабул қилинган қарорлар амалга оширилишини назорат қилади, жамоатчиликни белгиланган тартибда хабардор қилишни ташкил этади;

халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимликнинг комиссиялари ва бошқа ишчи органлари ишларини ташкил этади, улар томопидан қабул қилииган қарорларнинг бажарилишини мувофиқлаштиради ва назорат қилади;

туман ҳокимининг иқтисодиёт ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг муҳим ва долзарб масалалари бўйича ҳисоботи халқ депутатлари туман Кенгаши томонидан эшитилишини ташкиллаштиришда соҳага тааллуқли материалларни тайёрлайди; туман ҳокимлигининг иш режасига бўлим йўналиши бўйича масалаларга доир таклифларни киритади;

жисмопий ва юридик шахсларнинг мурожаатларини “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги  Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ кўриб чиқади;

Бўлим қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам бажаради.

 1. Бўлимнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги
 1. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларни таҳлил қилиш ва ишлаб чиқиш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимлиқлари, бошқа ташкилотлардан белгиланган тартибда сўраш ва олиш;

зарураг бўлганда, ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларии ишлаб чиқиш, ахборот ва таҳлилий материалларни, шунингдек халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимининг ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш учун ҳудудий бошқарув органлари, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари раҳбарлари ва ходимларини таклиф этиш, ушбу мақсадлар учун вақтинчалик эксиерт гуруҳлари ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органларидан, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлардан улар томонидан киритилган халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимининг ҳужжатлари ва қарорлари лойиҳаларини пухта қайта ишлашни белгиланган тартибда талаб қилиш;

ҳудудда иқтисодиёт ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарлари ва ходимлари иштирокида кўриб чиқилиши ва муҳокама қилинишини ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарларига тезкорлик билан ҳал этишни талаб қиладиган ҳамда бошқарув аппаратига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш билан боғлиқ бўлган масалалар бўйича белгиланган тартибда топшириқлар бериш;

 1. ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотларнинг норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатларнинг, халқ депутатлари туман Кенгаши ҳужжатлари, туман ҳокимининг ҳужжатлари ва тошиириқлари, унинг биринчи ўринбосари топшириқлари бажарилиши юзасидан ишларини белгиланган тартибда ўрганиш. Бўлим:

ўзига юкланган вазифалар ҳамда функцияларнинг сифатли ва ўз вақгида бажарилиши;

Ўзбскистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг ҳужжатлари ва топшириқларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони, шунингдек Ўзбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари аппаратлари ҳамда Вазирлар Маҳкамаси аппаратининг топшириқларига мувофиқ таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳалари ҳар томонлама ва ўз вақгида тайёрланиши;

иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилишининг тизимли мониторинги олиб борилиши, туман ҳокимининг кўриб чиқиши ва қарор қабул қилишини талаб этувчи муаммоли масалаларнинг келиб чиқиши сабаблари ўз вақтида аниқланиши ва гаклифлар тайёрланиши;

ҳудудий бошқарув органлари томонидан туман ҳокимлигига киритиладиган таклифлар ва ҳужжатлар сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишининг ташкил этилиши, уларнинг иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиши, шунингдек асосланган хулосалар тайёрланиши;

 Ўзбекистон Республикаси Президенти Девонига,  Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига, халқ депутатлари туман Кенгашига кўриб чиқиш учун киригиладиган ҳужжатлар ва таклифлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва экспсртизадаи ўтказиш сифати, шунингдек киритилган лойиҳалар ва қабул қилинган қарорлар амалга оширилишининг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 аирелдаги ПҚ-2881-сон ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги “Ижро интизомипи мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 12-сон қарорига мувофиқ ижро интизоми таъминланиши;

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Прсзидентининг фармон, қарор, фармойиш ва топшириқларининг, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқларининг, шунингдек туман ҳокими ва биринчи ўринбосари топшириқларининг давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан бажарилиши ҳолатининг ўз вақтида ўрганилиши учун жавоб беради.

 1. Бўлимнинг тузилмаси

Бўлим тузилмаси бўлим мудири, етакчи ва 1-тоифали мутахассисларидан иборат бўлади. Бўлим мудири, етакчи ва 1-тоифали мутахассислар туман ҳокими фармойиши билан лавозимига тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Бўлим ўз фаолиятини мазкур Низом ва туман ҳокими томонидан тасдиқлападиган иш режаси асосида олиб боради.

Етакчи ва 1-тоифали мутахассисларнинг шахсий иш режалари туман ҳокимининг биринчи ўринбосари томонидаи тасдиқланади.

Бўлимда иш ҳужжатларини юритиш етакчи, 1-тоифали мутахассислар ва бўлим мудири томонидан олиб борилади.

Бўлим ўз фаолиятида туман ҳокимининг иқтисодиёт ва тадбиркорлик масалалари бўйича биринчи ўринбосарига бўйсунади.

 1. бўлим фаолиятини ташкил этиш

Бўлимнинг фаолияти Ўзбекисгон Республикаси Конституциясига, “Маҳаллий давлат ҳокимияги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва топшириқларига, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва унинг ўринбосарлари топшириқларига, туман ҳокими, унинг иқтисодиёт ва тадбиркорлик масалалари бўйича биринчи ўринбосари топшириқларига мувофиқ, ҳокимлик аппарати, бўлим мудири ва мутахассисларнинг иш режалари асосида ташкил этилади

 

Туман ҳокимининг 2018 йил 11 сентябрдаги   3235-сонли қарорга  4-илова

 

 

Пастдарғом тумани ҳокимлиги саноатпи ривожлантириш, канитал қурилиш, қоммуникациялар ва коммунал хўжалик масалалари бўлими тўғрисида

НИЗОМ

 1. Умумий қоидалар
 1. Ушбу Пизом “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Узбекисгон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида” ПҚ-2691-сон қарорига мувофиқ Пастдарғом тумани ҳокимлиги саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалиги масалалари бўлимининг (кейинги ўринларда бўлим деб аталади) вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, масъулиятини ҳамда фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди.

Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуии ва бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларига, халқ депутатлари Кенгашининг ва ҳокимнинг ҳужжатларига, шунингдек ушбу Низомга амал қилади.

 1. Бўлим ҳокимлик фаолиятини саноатни ривожлантириш ва қурилиш жиҳатидан таъминлайди, халқ депутатлари Кеигаши мажлисларини унинг рсгламентига мувофиқ тайёрлайди, халқ депутатлари Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлайди, уларни амалга огаириш юзасидан амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва ижросини мунтазам равишда текширади.

 Бўлим ўз фаолиятини туман ҳокимининг Саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал хўжалиг масалалари бўйича ўринбосари раҳбарлигида амалга оширади.

 1. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажаришда Ўзбскистон Республикаси Президенти Девонининг тегишли хизматлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, шаҳар ва туман ҳокимликлари, шунингдек ҳудудий бошқарув органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилади. Бўлимнинг вазифалари ва функциялари
 1. Қуйидагилар бўлимнинг вазифалари ҳисобланади:

ҳоким ўринбосарининг Ўзбекистон Республикаси Конституциясида, Ўзбскистон Республикасининг "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонунларида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларида, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларида белгиланган ваколатлари амалга оширилишини давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан биргалиқда таъминлаш;

ривожлангиришнинг мақсадли давлат дастурлари, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси налаталарининг қарорлари, Ўзбскистон Республикаси Президентинипг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари, туман ҳокимииинг қарорлари ва фармойишлари бажарилишини ташкил этиш.

 1. Бўлим ўзига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги функцияларни амалга оширади:

Ўзбскистон Республикаси Конституцияси, "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлар, Ўзбскистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарииипг қарорлари, Ўзбскистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасинииг қарорлари ва топшириқлари билан ҳокимликка юкланган вазифаларни бажариш юзасидан аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Девонининг тегишли хизматлари, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири, унинг ўринбосарлари ва ҳоким топшириқлари бўйича тегишли таҳлилий, маълумотнома, статистик материаллар ва таклифларни умумлаштиради ва тайёрлайди;

соҳага оид  Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Узбекистои Республикаси Олий Мажлиси палаталари қарорлари, Ўзбекисгон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари бажарилиши юзасидан тизимли назоратни ташкил этади, уларнинг бажарилишини таъминлаш бўйича ташкилий чора-гадбирларни ва назорат режаларини ишлаб чиқади;

давлат дастурлари амалга оширилиши, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ватошиириқлари,  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасииинг қарор, фармойиш ва топшириқлари, туман ҳокими топшириқлари бажарилиши бўйича тегишли тизимланган маълумотлар базасини шакллантиради ва юритади;

муаммоли масалаларни ҳал этиш ҳамда соҳада истиқболли вазифаларини амалга ошириш юзасидан таклифлар ва аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда ҳокимга тақдим этади;

халқ депутатлари Кенгаши сессиялари, ҳудудлариинг фаоллари йиғилишлари, ҳоким ва унинг ўринбосари иштирокида ўтказиладиган йиғилишлар ва соҳага алоқадор бошқа тадбирлар ўтказилишини таъминлайди, қабул қилинган қарорлар амалга оширилишини назорат қилади;

халқ депутатлари туман Кенгаши ва ҳокимликнинг комиссиялари ва бошқа ишчи органлари ишларини ташкил этади, улар томонидан қабул қилинган қарорларнинг бажарилишини мувофиқлашгиради ва назорат қилади;

Тегишли ҳоким ўринбосари ҳамда бўлимнинг иш режасиии ишлаб чиқади ва амалга оширади;

Бўлим қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам бажаради.

 1. Бўлимнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги
 1. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларни таҳлил қилиш ва ишлаб чиқиш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлардан белгиланган тартибда сўраш ва олиш;

зарурат бўлганда, ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларни ишлаб чиқиш, ахборог ва таҳлилий материалларни, шунингдек халқ денутатлари Кепгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш учун ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари раҳбар ва ходимлариии таклиф этиш, ушбу мақсадлар учун вақтинчалик эксперт гуруҳлари ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлардан улар томонидан киритилган халқ депутатлари Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари ва қарорлари лойиҳаларини пухта қайта ишлашни белгиланган тартибда талаб қилиш;

ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари ҳудудий бошқарув органлари, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарлари ва ходимлари ишгирокида кўриб чиқилиши ва муҳокама қилинишини гашкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарларига тезкорлик билан ҳал этишни талаб қиладиган ҳамда бошқарув аппаратига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш билан боғлиқ бўлган масалалар бўйича белгиланган тартибда топшириқлар бериш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотларнинг норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатларнинг, халқ деиутатлари Кенгаши ҳужжатлари, ҳокимнинг ҳужжатлари ва топшириқлари, унинг ўринбосарлари топшириқлари бажарилиши юзасидан ишларини белгилаиган тартибда ўрганиш.

 1. Бўлим:

ўзига юкланган вазифалар ҳамда функцияларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилиши;

Узбскистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПҚ-2881-сонли қарори ва Ўзбекисгон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги "Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-гадбирлари тўғрисида"ги 12-сон қарорига мувофиқ ижро интизоми бажарилиши ҳолатининг ўз вақтида таъминланиши;

Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси налаталари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасииинг ҳужжатлари ва топшириқларига, Ўзбекистон Республикаси Президсити Девони, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тоишириқларига мувофиқ таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳалари ҳар томонлама ва ўз вақтида тайёрланиши учун жавоб беради.

Бўлим мудири ва ходимлари ўз вазифалари ва функциялари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка тортилади.

 1. Бўлимнинг тузилмаси
 1. Бўлимнинг тузилмасига бўлим мудири, 1 нафардан бош, етакчи ва 1-тоифали мутахассислар киради.
 2. Бўлим ишларига мудир раҳбарлик қилади.
 3. Бўлим мудири ва мутахассислари ўз фаолиятида ҳоким ўринбосарига бўйсунади. Ҳоким ўринбосарииинг бўлими мудири ва мутахассислари ҳокимнинг тегишли ўринбосари тақдимномаси бўйича ҳокимнипг фармойиши билан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади.
 1. Бўлим фаолиятини ташкил эгиш
 1. Бўлим ишлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонупи ва бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва топшириқларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқларига, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва унинг ўринбосарлари топшириқларига, ҳоким ва унинг ўринбосари тоишириқларига мувофиқ ташкил этилади.

Шунингдек, саноат, капитал қурилиш, коммуиикациялар ва коммупал хўжалигини ривожлантириш соҳасида:

ҳудудлардаги саноат ва қурилиш корхоналарни техник янгилаш ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш дастурлари, уй-жойлар қурилиши, муҳандислик-коммуникация ва йўл-транспорт инфратузилмасиии ривожлантириш ва модернизациялаш, шунингдек бошқа ҳудудий дастурлар амалга опгарилиши мониторингини олиб боришнинг самарали тизимиии ярагиш;

саноатнинг ишламаёгган корхоналари фаолиятини тиклаш чора-тадбирлари амалга оширилишини мувофиқлаштириш;

туманда стаидартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш соҳасида ягона давлат сиёсати ўтказилишини ташкил этиш, халқаро стандартларни қўллаш, шу жумладан сифатни бошқариш тизими бўйича маҳсулотларнипг сифати ва рақобатбардошлилигини ошириш;

шаҳарсозлик ва шаҳарсозлик фаолияти соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш;

капитал қурилишни ташкил этиш ва иудрат ишлари дастурларини амалга ошириш;

пудрат ташкилотларини мутаносиб ривожлантириш ва уларнинг моддий-тсхника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирларини амалга ошириш;

қурилиш индустриясини ва қурилиш материаллари саноатини ривожлантириш;

муҳандислик ва йўл-транспорт инфратузилмасини жадал ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш;

транспорт хизмати кўрсатишни яхшилаш; кўрсатилаётган уй-жой коммунал хизматлар даражаси ва сифатини оширишга йўналтирилган чора-тадбирларни амалга ошириш;

аҳолипи сифатли ичимлик сув билан ва санитария жиҳатидан тозалаш тизими билан таъминлаш;

аҳоли пунктларини ободонлаштириш, коммунал хўжалигини ривожлаитириш ҳамда ҳоким ўринбосари томонидан тасдиқланадиган функционал вазифалар тақсимотига мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам бажарадилар.

 1. Бўлим:

ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш бўйича ҳоким ўринбосари ишларини ташкил қилади;

ҳокимликка киритилган таклифларнинг ҳамда бўлим юритиши соҳасига кирувчи масалалар бўйича халқ дспутатлари Кепгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳалари кўриб чиқилишини таъминлайди, уларнинг экснерт жиҳатдан ишлаб чиқилишини, қабул қилингаи ҳужжатларнинг бажарилишини назорат қилади;

тизимли мониторинг ташкил этилишиии ва тегишли тармоқлар ҳамда соҳаларда иқтисодий ислоҳотларнинг ҳолати ва натижадорлиги тўғрисидаги маълумотлар баики шакллаитирилишиии, шунингдек муаммоли масалаларпи ҳал этиш бўйича амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва амалга оширилишини, тармоқларни ривожлантиришнинг истиқболли вазифалари амалга оширилишини таъминлайди;

ҳоким ва ёки унииг ўринбосари томонидан ўтказиладиган мажлислар, шу жумладан ҳар ҳафталик аппарат йиғилишлари ва турли комиссиялар мажлислари материаллари тайёрланишини ва уларда қабул қилинган қарорлар расмийлаштирилишини таъминлайди;

Ҳокимнинг қарорларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 1. Бўлим мудири:

бўлимга бевосита раҳбарлик қилади, ўз мутахассисларнинг ишларини ташкил қилади ҳамда бўлимга юклапган вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши юзасидан шахсан жавоб беради;

киритилган таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳаларини кўриб чиқишда давлат нринципларига қатъий риоя қилинишини таъминлайди, уларнинг эксперт жиҳатидаи ишлаб чиқилишини ташкил қилади ва тайёрлаиган ҳужжатлар лойиҳаларига виза қўяди. Тегишли ҳужжатлар қабул қилингандан кейин уларнинг бажарилиши юзасидан гизимли назоратни таъминлайди;

тасдиқланган тузилмага ва штатлар рўйхатига мувофиқ лавозимга тавсияэтилаётган номзодлар, мутахассисларнинг касбий даражасини ва иш малакасиии ошириш, уларни рағбатлантириш ва уларга жазо чоралари кўриш бўйича таклифларни пухта ишлаб чиқади ва киритади;

мутахассислар ўртасида вазифалар тақсимотини, шунингдек бўлинманинг ярим йиллик иш режаси лойиҳасиии ишлаб чиқади ва тасдиқлашга киритади, мутахассисларнинг иш режаларини тасдиқлайди;

ҳоким ёки унинг ўринбосари ўгказадиган йиғилишларда, шу жумладан ҳар ҳафгалик агшарат йиғилишларида ва комиссиялар мажлисларида, шунингдск бўлимнинг иш юритиш соҳасига кирувчи масалалар бўйича ўгказиладиган бошқа йиғилишларда қатнашади;

иш юритишни белгиланган тартибда олиб боришни таъминлайди, чиқувчи хат-хабарларни имзолайди.

 1. Бўлим мудири вақтинчалик бўлмаган тақдирда уиинг вазифасини бога мутахассис бажаради.

Бўлимнинг бош, етакчи ва 1-тоифали мутахассислари ўз фаолиятини белгиланган тартибда тасдиқланадиган функционал вазифаларига мувофиқ амалга оширади.

 

 

Туман ҳокимининг 2018 йил 11 сентябрдаги 3235-сонли қарорга 5-илова

 

 

Пастдарғом тумани ҳокимлиги инвсстициялар, иниовациялар, хусусийлаштирилгаи корхоналарга кўмаклашиш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари масалалари котибия ги тўғрисида

низом

 1. Умумий қоидалар
 1. Ушбу Низом “Маҳаллий давлат ҳокимияги тўғрисида”ги Ўзбскистон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президснтининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сон ҳамда 2017 йил 28 ноябрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органларининг инвестицияларни кенг жалб қилиш ва инновацияларни жорий этиш борасидаги фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-3407-сон қарорларига мувофиқ Самарқапд тумани ҳокимлиги инвестициялар, инновациялар, хусусийлаштирилган корхоиаларга кўмаклашиш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоиалари масалалари бўлимининг (кейинги ўринларда Бўлим дсб аталади) вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, мажбуриятларини ҳамда фаолиятини гашкил этиш тартибини белгилайди.
 2. Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларига, халқ дспутатлари туман Кенгашининг, ҳоким ва ўринбосарининг ҳужжатларига, шунингдск мазкур Низомга амал қилади.
 3. Бўлим ўз фаолиятини туман ҳокимининг инвестициялар, инновациялар, хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари масалалари бўйича ўринбосари раҳбарлигида амалга оширади.
 1. Бўлим ўз фаолиятини туман Инвестициялар бўлими , ҳудудий давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликда амалга оширади. Бўлимнинг вазифалари ва функциялари
 1. Қуйидагилар Бўлимнинг асосий вазифалари ва фаолияти йўналишлари ҳисобланади:

туман иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига йирик ва ўрта микдорда инвестициялар киритиш ҳажмини кенгайтиришни рағбатлангириш, туманда инвестиция муҳитиии янада такомиллашгириш, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга йўналгирилган ягона инвестиция, жумладан, хорижий инвестициялар жалб қилиш сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш ишларини мувофиқлаштириш;

хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва туман ҳудудида инвестиция фаолиятини кенгайтириш учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш соҳасидаги меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш бўйича доимий равишда таклифлар ишлаб чиқиш ва юқори турувчи ташкилотларга киритиш;

 туманнинг йиллик Инвестиция дастурлари ва ҳудудий инвестиция дастурларини, жумладан, хорижий инвестициялар иштирокидаги лойиҳаларни ишлаб чиқиш, мувофиқлаштириш ва мониторинг қилишда иштирок этиш, хорижий инвестициялар, кредитлар ва молиявий-техник кўмаклашишга қаратилган маблағларни жалб этиш учун инвестиция таклифлари бўйича ягона базасиии юритиш;

• туманнинг хорижий давлатлар, халқаро иқтисодий ва молия институглари, чет эл банклари, жамғармалари, агентликлари, компаниялари ва бошқа халқаро ҳуқуқ субъектлари билан инвестиция соҳасидаги ҳамкорлигини ўзаро манфаатли асосда ривожлантириш ва ҳамкорлик йўналишларини диверсификация қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

тармоқ инвестиция дастурлари, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш борасидаги комплекс дастурлар, ишлаб чиқариш, транспорт- коммуникация ва ижтимоий соҳалардаги инфратузилмаларни ривожлантириш дастурлари билан боғлиқ инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун хорижий инвестициялар, авваламбор тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, кредитлар ва молиявий-техник кўмаклашишга қаратилган маблағларни жалб этишда иштирок этиш;

инвестиция лойиҳаларининг амалга оширилишини тизимли назорат қилиш, чет эл капитали ишгирокидаги корхоналар фаолиятини, шунингдек, инвесторлар гомоиидан инвестиция мажбуриятлари қандай бажарилаётгаиини гаҳлил қилиш, хорижий инвестициялар иштирокидаги инвестиция лойиҳаларининг ўз вақтида ва самарали амалга оширилишига тўсқинлик қилаётган омилларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича тезкор чоралар кўриш асосида туман иқтисодиётига жалб этилаётган хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;

халқаро ташкилотлар ва хорижий ҳукуматлар молия институтларининг жалб этиладиган кредит ресурслари ва техник кўмаклашишга қаратилган маблағлар (грантлар), Ўзбекистон Реснубликасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари маблағлари ҳисобидан йўналтириладиган марказлаштирилган инвестициялардан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

туманнинг иқтисодий ва инвестиция салоҳияти тўғрисида хорижий инвесторларни кенг хабардор қилиш бўйича Республика миқёсида ва чет элларда ўтказилган халқаро конференциялар, семинарлар, инвестиция форумларда иштирок этиш;

иқтисодиётнинг тегишли тармоқлари ва ижтимоий соҳада амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари доирасида технологик ускуналар, бутловчи буюмлар ва материалларни харид қилиш амалиётида иштирок этиш;

ишлаб чиқариш самарадорлиги, маҳсулот сифати ва рақобатдошлиги, энергия ва ресурс тежамкорлиги бўйича замонавий талабларга, экологик стандартларга жавоб берадиган илғор  технология ҳамда ускуналар бўйича жаҳон бозоридаги вазиятнинг чуқур таҳлилидан, таклиф этилган нархларнинг дунё бозоридаги ўртача баҳо ва юзага келган бозор коиъюнктурасига мос келиши, шуиингдек, тайёр ҳолда топшириладиган лойиҳалар қиймати таклиф этиладиган технологияга қанчалик мувофиқ эканидан келиб чиққан ҳолда тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш;

экспертизадан ўтказиш ва тендер таклифларини баҳолашда қатнашиш, зарурат туғилганда, ўтказилган тендер (танлов) савдолари натижаларини рад этиш, тендер натижаларига кўра тузилган имиорт шартномаларини бекор қилиш бўйича таклифлар киритиш;

инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш доирасида сотиб олинадиган ускуналар, гехника ва технологиялар, бутловчи буюмларнинг нарх кўрсаткичлари, шунингдек, тайёр ҳолда топшириладиган лойиҳалариинг қиймат кўрсаткичларига доир импорт шартномаларини тизимли асосда иухта экспсртизадан ўтказиш;

туманда лойиҳа институтлари ва ташкилотларининг инвестиция лойиҳалари, аввало хорижий ипвестициялар иштирокидаги инвестиция лойиҳалари бўйича лойиҳадан олдинги ва лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш; шшовацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларни ишлаб чиқишни, давлат ва жамият бошқаруви тизимини ривожлантириш, давлат хизматлари сифатипи оширишга қаратилган илмий тадқиқотлар ўтказиш;

давлат-хусусий шериклик механизмларини, энг аввало, инфратузилма объектлари ва ресурслар энг кўи сарф қилииадиган тармоқларда кенг жорий этигага кўмаклашиш;

долзарб муаммоларни, энг аввало, жойлардаги муаммоларни ҳал этишда давлат органларининг фуқаролик жамияти институглари ва аҳоли билан ўзаро ҳамкорлигининг инновацион ёндашувларини ишлаб чиқиш;

тумандаги инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларни тарғиб қилиш ва улардан амалий фойдаланишнинг механизмларини шакллантириш, бозорнииг тез ўзгарувчан жаҳон конъюнкгурасини ҳисобга олган ҳолда туман иқтисодиётни жадал ривожлантиришга кўмаклашишга қаратилган илмий тадқиқотлар ўтказиш;

атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасини пасайтириш имконини берувчи экологик тоза технологияларни қўллаган ҳолда унумдорликни оширишни назарда тутадиган “яшил иқтисодиёт” технологияларининг иринципларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

хизматлар соҳасини тубдан такомиллаштириш, энг аввало, инновацион ишланмалар ва технологияларни жорий этиш ҳисобига уларнинг сифатини ва ялпи ички маҳсулотни шакллантиришдаги ролини ошириш;

инновацион ёндашувлар ва технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш орқали туризм соҳасининг рақобатбардошлигини тубдан ошириш бўйича таклифлар киритиш;

инновацияларни жорий этиш ва ҳудудлар иқтисодиётини дивсрсификация қилиш кўламини кеигайтириш, ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан орқада қолган туман ва шаҳарларни жадал ривожлантириш ҳисобига ҳудудлар иқтисодий тараққиётидаги номутаносибликларнинг олдини олиш;

аграр секторда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини максимал даражада автоматлаштириш, ҳосилдорликни жиддий ошириш ва молиявий кўрсаткичларни яхшилаш, шунингдек, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш имконини берувчи инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларни жорий этишга кўмаклашиш;

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини, шу жумладан йирик ритейлерлар ёрдамида таъминлаш орқали савдо бозорларини ва уларни тўғридан-тўғри егказиб беришни кенгайтиришга кўмаклашиш; таълим тизимида инновацияларни, шу жумладан ўқитишнинг замонавий, интерактив ва ижодий услубларини жорий этиш орқали тарғиб қилишга кўмаклашиш, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни назарда тутувчи инновацион ўқув дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

соглиқни сақлаш тизимини, шу жумладан касалликларни барвақт аииқлаш ва профилактика қилишни таъминлайдиган илғор технологияларни, “Ақлли тиббист” ва “Ягона тиббиёт ахборот маркази” концепцияларини жорий этиш орқали жадал ривожлантиришга, шунингдек, аҳолининг узоқ умр кўриши учун қўшимча шароитлар яратиш;

“Хавфсиз шаҳар”, “Ақлли шаҳар” концепцияларини жорий этишни, соглом турмуш тарзини оммалаштириш учун зарур шароитларни таъминлайдигаи маданий, спорт ва бошқа объектларни ташкил қилишни ҳам назарда тутувчи илғор сгандартларни ҳисобга олган ҳолда, шаҳарсозликнипг фақат бош рсжалар, режалаштириш ва қурилиш лойиҳаларига мувофиқ изчил ривожланишини таъминлаш;

атроф-муҳит ифлосланишиии камайтиришга, жумладан, атмосфера ҳавосига чиқариладиган ифлослантирувчи моддаларни, сув объекгларига ташланадиган оқова сувларни камайтиришга, биологик хилма-хиллик ва экотизимни сақлашга қаратилган инновацион технологик ечимлар ишлаб чиқиш;

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни қайта ишлаб чиқариш бўйича инновацион ғоялар ва ишлаималарнинг, жумладан, муқобил эиергия манбаларидан фойдаланиш, энергия тсжамкор, экологик тоза автотранспорт ёқилғисини ишлаб чиқариш технологиялари, чанг ва газдан тозаловчи технологияларнинг амалда қўлланишига кўмаклашиш;

сувдан фойдаланиш тизимини, шу жумладан сувни тозалаш, чучуклаштириш, оқова сувлардан қайта фойдаланиш ва сув тежашнинг инновацион технологияларини жорий этиш орқали такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

маиший ва саноат чиқиндиларини қайта ишлаш, шу жумладан энсргия ва биоўғитларпи ишлаб чиқариш учун юқори технологияларни жорий этиш бўйича илмий асослантирилган таклифлар ишлаб чиқиш;

иқтисодиётнинг энергия ва ресурс сарфини қисқартириш, энергия тежайдиган технологияларни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш, қайта тиклапувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш бўйича дастурларни ишлаб чиқишда ҳамда амалга оширишда иштирок этиш; инновацион тадқиқотлар, ғоялар, ишланмалар ва технологияларни рагбатлаитиришнинг самарали тизимини яратиш, шунингдек, истиқболли фундаментал ва амалий тадқиқотлар ҳамда новаторлик гояларини, шу жумладан норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;

кўргазма тадбирларини ташкил этиш, етакчи хорижий илмий-тадқиқот муассасалари билан ўзаро манфаатли яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш орқали ипновациоп илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш;

юқори технологик маҳсулотларни ишлаб чиқиш бўйича таълим, илмий-тадқиқот ва бошқа муассасалар, илмий-эксиериментал ихтисослаштирилган лабораториялар, юқори технологиялар марказлари, технопарклар ва бошқа инновацияга йўналтирилган тузилмалариинг фаолиятини мувофиқлаштириш (илмий-гадқиқот ишлари қисмида), шунингдек, уларнинг моддий-гехника ва илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш;

ипновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларни ишлаб чиқиш ва тижоратлаштириш бўйича замонавий илмий-технологик комилекелар, бизпсс-инкубаторлар, стартап-акселераторларни, шу жумладан етакчи жаҳон ишлаб чиқарувчиларини жалб қилган ҳолда ташкил этиш, ГГ-инфратузилмапи ривожлантиришга кўмаклашиш;

узоқ муддатли технологик ривожланиш эҳгиёжлари ва тенденцияларини ҳисобга олгаи ҳолда замонавий юқори технологик ишлаб чиқаришни, шу жумладап янги авлод транспорт воситалари, робот техникалари ва юқори технологик маҳсулотларнинг бошқа турларини маҳаллийлаштириш бўйича лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш юзасидан ташаббус кўрсатиш;

маҳаллий инновацион маҳсулотларии, шу жумладан расмийлаштирилган халқаро патент ва лицензиялар асосида жорий этиш, ички ва жаҳон бозорларига йўналтириш имконини берувчи самарали механизмларни ишлаб чиқиш бўйича таклифлар киритиш;

тармоқлар, ҳудудлар ва турли хусусийлаштириш шакллари бўйича муттасил янгилаииб турувчи маълумотлар базасини ҳамда хусусийлаштирилган объектлар рсестрини, шунингдек давлат активлари реесгрини шакллангириш;

хусусийлаштирилган корхоналар фаолиягининг молиявий-иқгисодий ва ишлаб чиқариш кўрсаткичларини солиқ, иқтисодиёт ва статистика органлари билан биргаликда доимий асосда таҳлил қилиб бориш, шу асосда фаолият кўрсатмаётган, паст рентабелли ва зарар кўриб ишлаётган корхоналарни, бўш турган ва самарасиз фойдаланилаётган объектлар ҳамда ер участкаларини аниқлаш; илгари хусусийлаштирилган корхоналар самарадорлигининг пастлиги ҳамда ишламаётганлиги сабаблари ва омилларини, фойдаланилмастган ишлаб чиқариш қувватлари, бўш турган ва қурилиши тугалланмаган объектларни аниқлаш;

янги иш ўринларини яратиш, ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлигипи ошириш ва модернизациялаш ҳамда рақобагдош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, рухсат берувчи ҳужжатларни олишда, коммуиикацияларга уланишда ва тижорат банкларидан кредиглар ажратилишида уларга кўмаклашиш мақсадида аниқ хусусийлаштирилгаи корхоналарпи ривожлантиришнинг “йўл хариталари”ни ишлаб чиқиш ва уларни амалга оширишни таъминлаш;

хусусийлаштирилган объектлар негизида инвестиция лойиҳаларини амалга ошираётган тадбиркорларга бизнес юритиш ва бизнес-режаларни ишлаб чиқиш асослари, тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги қонунчилик, менежмепт, молиявий бошқарув ва бошқа фанларни касб-ҳунар коллежлари базасида ўтказиладиган курсларда ўқитишни ташкил қилиш, бунда тажриба алмашиш учун республикамизда ишлаётган, катта муваффақиятларга эришгап тадбиркорлар ва хорижий мутахассисларни жалб этиш;

тегишли ҳудудда эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва мувофиқлаштириш, шунингдек, алоҳида ҳуқуқий ва иқтисодий режимга риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш;

эркин иқгисодий ва кичик саноат зоналарининг самарали фаолият юритишини ташкиллаштириш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоиалари дирскцияларини шакллантириш ҳамда улар фаолияти устидан назоратни амалга ошириш;

инвестиция лойиҳаларини танлаш ва уларни амалга ошириш учун эркип иқтисодий зоналар ҳудудида жойлаштириш бўйича таклифлар киритиш, эркип иқтисодий ва кичик саноат зоналарининг иштирокчиларига ер майдонлари тақдим этиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш юзасидан моииторинг юритиш;

давлат мулки бўлган ишламаётган корхоналар ва бўш ётган мол-мулкларни эркин иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналарининг иштирокчиларига инвестиция мажбуриягларини қабул қилган ҳолда “нол” харид қиймати бўйича сотиш тўғрисида қарор қабул қилишда иштирок этиш;

эркин иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналарини ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш, эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнипг бош режаларини, шунингдек, кичик саноат зоналарини ривожлантириш режаларини кўриб чиқиш, эркин иқгисодий ва кичик саноат зоналарида муҳандислик-коммуникация ҳамда трансгюрт инфратузилмасини қуриш бўйича лойиҳаларнинг ўз вақтида амалга оширилишини устидан мониторинг юритиш;

ипвестиция лойиҳаларининг амалга оширилиши, шунингдек инвестициялаш тўғрисида битимга киритилган мажбуриятларнинг, шу жумладап, эркин иқтисодий ва кичик саноаг зоналари иштирокчилари корхоналаринипг бизнес-режалари параметрлари бажарилиши устидаи моииторинг олиб бориш;

эркин иқтисодий ва кичик саноаг зоналарининг иштирокчилари-тадбиркорлик субъектларига инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда ва корхоналарнинг фаолияг юритишида юзага келадиган масалалар комплексини ҳал этишда ёрдам кўрсатиш;

эркин иқтисодий ва кичик саноат зоиалари фаолияти самарадорлигини ошириш, шунингдек, улар фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар тақдим этиш;

иқтисодиётни ривожлантиришиинг ўртача ва узоқ муддатли дастурларига киритилган йирик инвестиция лойиҳалариии амалга оширишга кўмаклашиш;

тармоқлар ва ҳудудлар даражаларида иқтисодий ислоҳотлар, иқтисодий ривожланиш дастурлари, қабул қилинган қонунлар, Ўзбекисгон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси ҳамда туман ҳокимининг қарорлари бажарилишини назораг қилиш.

 1. Бўлим ўзига юклатилган вазифаларни бажариш учун қуйидаги функцияларни амалга оширади:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти гўгрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлари, Олий Мажлис палаталарининг қарорлари, Президентнинг ҳужжатлари ва тоншириқлари, Вазирлар Маҳкамасииинг қарорлари ва топшириқлари билан ҳокимликка юкланган вазифаларни бажариш юзасидан аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади;

ўзи мутасаддилик қиладиган соҳага кирадиган масалалар бўйича ахборотларпи умумлаштиради ва таҳлил қилади, туман ҳокими, туман ҳокиминипг тегишли ўринбосари учун, шунингдек уларни туман ҳокимлиги томонидан кўриб чиқиш учун тегишли маълумотномалар, таҳлилий материаллар ва таклифлар тайёрлайди;

туман ҳокимлигига киритилган туман ҳокиминипг қарор ва фармойишлари ҳамда бошқа ҳужжатлар лойиҳалари экспертизасини, уларни ишлаб чиқипши ҳамда келишишни амалга оширади, улар юзасидан зарур таҳлилий ва маълумотнома материалларнинг сифатли тайёрланишини таъминлайди;

туман ҳокими, унинг ўринбосарлари томонидан соҳага оид ўтказиладиган йиғилишларга материаллар тайёрлашда ва уларда қабул қилипадиган қарорларни расмийлаштиришда қатнашади;

туман ҳокими, унинг тегишли ўринбосари бошчилик қиладиган комиссиялар, ишчи гуруҳлар ишлари самарадорлигини таъминлайди, улар томонидан қабул қилинган қарорларнинг бажарилишини мувофиқлаштиради ва назорат қилади;

ўзига юкланган бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

 1. Бўлимнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги
 1. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

туман ҳокимлигида кўриб чиқиладиган масалаларни гаҳлил қилиш ва тайёрлаш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни ҳудудий давлат ва хўжалик бошқаруви органларидан, шаҳар, туман ҳокимликларидан ва бошқа ташкилотлардан белгиланган тартибда сўраш ва олиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликлари ва бошқа ташкилотлар раҳбарлари ҳамда вакиллари иштирокида йиғилишлар ўтказиш;

зарурат бўлганда, туман ҳокимлигида кўриб чиқиладиган масалаларпи ишлаб чиқиш ва тайёрлаш учун ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликларининг ва бошқа ташкилотларнинг, илмий муассасаларнинг раҳбарлари ва вакилларини белгиланган тартибда жалб этиш, ушбу мақсадлар учун вақтинчалик эксперт гуруҳлари ташкил этиш.

 1. Бўлим:

ўзига юкланган вазифаларнинг зарур даражада ва самарали бажарилиши;

туман ҳокимлигига киритилган таклифлар ва масалаларни эксперт жиҳатидан сифатли ишлаб чиқишнинг ташкил этилиши;

. тегишлилиги бўйича, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республйкаси Олий Мажлиси палаталари қарор ва бошқа ҳужжатларининг, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат ва туман ҳокимининг қарор, фармойиш ва бошқа ҳужжатларинипг мутасаддилик қилинадиган ҳудудий бошқарув органлари ва шаҳар, туман ҳокимликлари томонидан ўз вақгида ва сифатли бажарилиши юзасидан назоратнииг таъминланиши; Ўзбскистои Республикаси Вазирлар Маҳкамасинипг 1999 йил 12 январдаги “Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 12-сонли қарорига мувофиқ ижро интизоми таъминланиши учун жавоб беради.

Бўлим мудири ва мутахассислари ўз вазифалари ва функциялари бажарилмагаплиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учуи қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка тортилади.

 1. Бўлим тузилмаси
 1. Бўлимнинг тузилмасига Бўлим мудири, 1 нафардан бош ва 1-тоифали мутахассислар киради.

Бўлимнинг тузилмаси ва ходимларининг чекланган сони Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини япада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сон қарори билан белгиланган.

 1. Бўлим ишларига мудир раҳбарлик қилади.
 2. Бўлим мудири, бош ва 1-тоифали мутахассислар белгиланган тартибда лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод қилинади.
 1. Бўлим фаолиятини ташкил этиш
 1. Бўлим ишлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, “Маҳаллий давлат ҳокимияги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Президентнинг ҳужжатлари ва топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва унипг ўринбосарлари топшириқларига, ҳоким ва унинг ўринбосарларииипг топшириқлари, туман ҳокимлигинииг иш режалари, бўлимнинг иш рсжалари, мутахассисларнинг шахсий иш режалари асосида ташкил этилади.

Бўлимнинг иш режалари туман ҳокими томонидан ўрнатилгаи тартибда тасдиқланади.

Бўлимнинг фаолияти Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбскистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат ва туман ҳокими қарорлари амалга оширилиши тизимли мониторингини таъминлаш бўйича фаолияти мутасаддилик қилинадиган ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар, туман ҳокимликларида туман ҳокимлигининг иш режасига мувофиқ, комплекс ўрганишларни ўтказиш йўли билан, шунингдек туман ҳокимининг тегишли ўринбосари топшириқларига мувофиқ ҳокимлик мажлисларида ҳисоботларни эшитиш ва маълумотларнинг тегишли банкини юритиш орқали ташкил этилади.

 1. Бўлим мудири:

бўлимга бевосита раҳбарликни амалга оширади, мутахассислар ишларини ташкил қилади ҳамда бўлимга юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилинш учун шахсан жавоб беради;

ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш бўйича туман ҳокимининг иивестициялар, инновациялар, хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари масалалари бўйича ўринбосари ишларини ташкил қилади;

бўлимнинг иш юритиши соҳасига кирадиган масалалар бўйича туман ҳокимлигига киритилган таклифларни ва норматив-ҳуқуқий ҳужжаглар лойиҳаларини кўриб чиқишда давлат прииципларига қап>ий риоя қилинишини таъмиплайди, уларнинг эксперт жиҳатдан ишлаб чиқилишини ташкил этади ва ҳужжатларнинг тайёрланган лойиҳаЛарига виза қўяди. Тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилингандаи кейин уларнинг амалга оширилиши юзасидан тизимли назоратни таъминлайди;

тегишли тармоқлар, соҳалар ва ҳудудларда иқтисодий ислоҳотларнинг аҳволи ва натижадорлигининг тизимли мониторинги ташкил этилиши ва маълумотлар банки шакллантирилишини, шунингдек муаммоли масалаларни ҳал этишга доир амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва амалга оишрилишини, тармоқлар ва ҳудудларпи ривожлантиришнинг истиқболли вазифалари амалга оширилишини таъминлайди;

бўлимнинг тузилмаси ва штатлар жадвалига мувофиқ лавозимларга тавсия қилинаётган номзодлар бўйича таклифларии, мутахассисларнииг касбий даражасини ва амалий малакасини ошириш, уларни рағбатлантириш ҳамда уларга танбеҳ бериш чораларини пухта ишлаб чиқади ва комплекс раҳбари билан келишган ҳолда туман ҳокимининг кўриб чиқиши учун киритади;

мутахассислар ўртасида вазифаларнинг тақсимланишини, шунингдек бўлимнинг иш режаси лойиҳасини ишлаб чиқади ва тасдиқлаш учуи комплскс раҳбарига киритади, бўлимнинг мутахассислари иш режаларини тасдиқлайди;

 1. туман ҳокимлигининг мажлисларида, туман ҳокими, унинг ўринбосарлари ўтказадиган йиғилишларда, комиссиялар ва ишчи гуруҳлар мажлисларида бўлимнинг иш юригиш соҳасига кирадиган масалалар бўйича ўтказиладиган йиғилишларда қатнашади. Бўлим мудири вақтинчалик бўлмагаи тақдирда унинг вазифасини бош мутахассис бажаради.

14. Бўлимнииг бош ва 1-тоифали мутахассислари ўз фаолиятини бслгилангап тартибда тасдиқланадиган функционал вазифаларига мувофиқ амалга оширилади.

Туман ҳокимининг 2018 йил 11 сентябрдаги  3235-сонли қарорга 6-илова

Пастдарғом туманиҳокимлиги қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўлими тўғрисида НИЗОМ

 1. Умумий қоидалар
 1. Ушбу Низом "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 дскабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сон қарорига мувофиқ Пастдарғом тумани ҳокимлиги қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўлимининг (кейинги ўринларда бўлим деб аталади) вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари ҳамда фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди.
 2. Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларига, халқ депутатлари Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатларига, шунингдек ушбу Низомга амал қилади.
 3. Бўлим қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари юзасидан ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлайди, уларни амалга ошириш юзасидан амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва ижросини мунтазам равишда текширади.
 4. Бўлим ўз фаолиятини ҳоким ва тегишли ўринбосарнинг раҳбарлигида амалга оширади.
 5. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажаришда Вазирлар Маҳкамаси, туман ҳокимлиги бошқарув аппарати, шаҳар ва туман ҳокимликлари, шунингдек давлатнинг бошқа органлари ҳамда бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади.
 1. Бўлимнинг вазифалари ва функциялари
 1. Қуйидагилар бўлимнинг вазифалари ҳисобланади:

Қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўлими ишини мувофиқлаштиради, унга раҳбарлик қилади, амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар ва уларни жойларда назоратини, туман қишлоқ хўжалик корхоналари, ташкилотлари ишини ташкил этади ва раҳбарлик қилади; ҳукумат қарорлари билан белгиланган йўналишлар асосида қишлоқ иа сув хўжалиги тизимида иқтисодий ислоҳотларии чуқурлаштириш масалаларини мувофиқлаштириб боради;

Ўзбскистон Республикаси Президентининг фармон, қарор, фармойишлари, туман ҳокимининг мазкур соҳага оид қарор, фармойиш, кўрсатма ва топшириқлари бажарилишининг назорати ва ижросипи таъминлайди;

қишлоқ хўжалигида муҳим материал ва табиий ресурслар экин майдонлари, суғориш суви ва ичимлик суви, ёқилғи-энергетика, минерал хом ашё ва бошқа ресурслардаи тежамли, самарали фойдаланишни таъминлаш, шунингдек қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи корхоналар ишларини мувофиқлаштирилиб борилишида ҳоким ўриибосарига кўмак бериб боради;

қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари, муаммолари ва камчиликлари бўйича олиб борилаётган ишларни таҳлил қилади, ҳоким ва унипг ўринбосарига ахборог бериб боради;

туман ҳокими йиғилишлари, ҳоким соати ва бошқа йиғилишларга долзарб вазифалар, муаммолар бўйича масалалар киритади ва уни ижросини таъминлайди. Деҳқончилик, чорвачилик, қишлоқ хўжалик техиикалари, сув хўжалиги, кимёлаштириш, уруғчилик, наслчилик, паррандачилик, баликчилик, илмий ишлаб чиқариш, ер ресурслари, ўрмон хўжалиги ва бошқа соҳаларни ривожлантириш истиқболларини ушбу соҳа раҳбарлари билан биргаликда бслгшлайди;

бўлим ходимлари фаолиятига раҳбарлик қилади, ҳокимлик ҳужжатларини сифатли ва ўз муддатларида тайёрланишини таъминлайди;

қишлоқ хўжалик соҳасида кадрларини танлаш, жой-жойига қўйиш, ўқувипи ташкил қилиш, малакасини ошириш, уларни мукофоглаш масалалари бўйича таклифлар киритади;

жисмоний ва юридик шахсларнинг хат, ариза ва шикоятлари ҳамда таклифлари билан ишлайди ва бажарилишини таъминлайди;

ҳокимликнинг бошқа ташкилий ишларида амалий ёрдам кўрсатади, бўлим ходимлари учун шарт-шароитлар яратилишини таъминлашга кўмаклашади;

халқ денутатлари Кенгаши ва ҳокимликнинг фаолияти тўғрисида жамоатчиликни белгиланган тартибда хабардор қилишни ташкил эгади;

 1. бўлим қонун ҳужжагларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам бажаради. Бўлимнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги
 1. Бўлим ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларни таҳлил қилиш ва ишлаб чиқиш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларпи ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари,бошқа ташкилоглардан белгиланган тартибда сўраш ва олиш;

зарурат бўлганда, ҳокимлиқца кўриб чиқиладиган масалаларни ишлаб чиқиш, ахборот ва таҳлилий материалларни тайёрлаш учун ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари раҳбарлари ва ходимларини таклиф этиш, ушбу мақсадлар учун вақтинчалик эксперт гуруҳлари ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлардан улар томонидан киритилган ҳокимнинг ҳужжатлари ва қарорлари лойиҳаларини пухта қайта ишлашни белгилапган тартибда талаб қилиш;

қишлоқ ва сув хўжалиги масалаларини ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарлари ва ходимлари иштирокида кўриб чиқилиши ва муҳокама қилинишини ташкил этиш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарларига тезкорлик билан ҳал этишни талаб қиладиган ҳамда бўлимга юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш билан боғлиқ бўлган масалалар бўйича белгиланган тартибда топшириқлар бериш;

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотларнинг норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатларнинг, тегишли рипбосар топшириқларининг бажарилиши юзасидан ишларни белгиланган тартибда ўрганиш.

 1. Бўлим:

ўзига юкланган вазифалар ҳамда функцияларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилиши;

Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлиси налаталари, Прсзидснт Девони ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг ҳужжатлари ва тоншириқларига мувофиқ таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳалари ҳар томонлама ва ўз вақгида тайёрланиши;

қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасини тизимли мониторинги олиб борилиши, ҳокимнинг кўриб чиқиши ва қарор қабул қилишини талаб этувчи муаммоли масалаларнипг келиб чиқиши сабаблари ўз вақтида аниқланиши ва таклифлар тайёрланиши; ҳудудий бошқарув органлари томоиидан туман ҳокимлигига киритиладиган таклифлар ва ҳужжаглар сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишииинг ташкил этилиши, уларнинг иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий таҳлил қилипиши, шунингдек асосланган хулосалар тайёрланиши;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги “Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 12-сонли қарорига мувофиқ ижро интизоми таъминланиши;

 Ўзбекистон Республикаси қонунлари,  Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор, фармойиш ва топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари, шунингдек ҳоким ва унинг ўринбосарлари топшириқларининг ҳудудий бошқарув органлари томонидан бажарилиши ҳолатинингўз вақгида ўрганилипш учун жавоб беради.

Бўлим мудири ва ходимлари ўз вазифалари ва функциялари бажарилмагаилиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун қоиун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка тортилади.

 1. Бўлимнинг тузилмаси
 1. Бўлим тузилмасига бўлим мудири, бош ва 1-тоифали мутахассислар киради.

Бўлимнинг тузилмаси ва ходимларининг чекланган сони Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-соп қарори билан белгиланган.

 1. Бўлим мудири, бош мутахассис ва 1-тоифали мутахассис ўз фаолиятида ҳокимнинг тегишли ўринбосарига бўй